Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

 

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

 

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

 

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i idrett - vikariat

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 3 vikariat  som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i idrett for  perioden 1.8.18-31.7.19. Stillingene er knyttet til Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett,  campus Bergen.

 


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.

 

Institutt for idrett, kosthold og naturfag har ca 100 tilsette i Sogndal, Bergen og på Stord.

Fagområdene i instituttet omfatter idrett, kroppsøving, folkehelse, friluftsliv, naturfag og mat og helse. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er en del av instituttet.

 

Instituttet har ansvar for flere utdanninger på bachelornivå innen idrett, kroppsøving, friluftsliv og folkehelsearbeid. I tillegg kommer masterutdanninger i idrettsvitenskap og fysisk aktivitet og kosthold i et skulemiljø. Instituttet gir også undervisning på sine fagområder på alle nivå i barnehagelærerutdanningen og ved grunnskolelærerutdanningene og bidrar i fakultetets Ph.D.-program Danning og didaktiske praksisar.


Tilsette på instituttet er involvert i forskning og utviklingsarbeid som er relevant for aktiviteten ved fakultetet og deltar i faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet er også en viktig aktør regionalt og nasjonalt for å bidra til videreutdanning og kompetanseutvikling i skole, barnehage og det sivile samfunn.


Ansvars- og arbeidsområde

De som ansettes skal undervise i kroppsøving og idrett på faglærerutdanningen (bachelor) og på grunnskolelærerutdanningene (GLU 1-7 og GLU 5-10). I tillegg kan det bli aktuelt med undervisning i bachelor folkehelse, barnehagelærerutdanningen og andre studietilbud ved seksjonen avhengig av søkerens kompetanse og seksjonens samlede behov.

 

Følgende arbeidsoppgaver er relevante:

 • Undervise, veilede og evaluere studenter innenfor teoretiske og praktiske emner
 • Bidra i utviklingsarbeid gjennom fag- og forskningsmiljø innenfor profesjonsorienterte tema og aktuelle undervisningsområder
 • Utvikle studentenes praksisopplæring i samarbeid med andre aktører
 • Vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger og metoder for fagfeltet

Ekskursjoner er en del av seksjonens undervisning og en må ved behov delta på disse. I stillingen inngår ressurs til faglig-administrativt arbeid.


Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha kompetanse i kroppsøving/idrett og kompetansen må være relevant for utdanningene ved Idrettsseksjonen (se ovenfor). For tilsetting som førsteamanuensis kreves det avlagt doktorgrad med relevans for stillingsprofilen. For tilsetting som førstelektor kreves det kompetanse på nivå med norsk doktorgrad, og med tilsvarende relevans. For tilsetting som høgskolelektor kreves det mastergrad i kroppsøving/idrett.


Søkerne må kunne undervise innenfor et eller flere av disse fagfeltene: 

1. Kroppsøving og idrettsfag i skolen

2. Fysisk fostring i barnehage

3. Idrett

4. Folkehelse og fysisk aktivitet

5. Friluftsliv


Søkerne må ha kompetanse til å undervise i både teoretiske emner og flere praktiske idretter og aktiviteter som er relevante for utdanningene.

 

Undervisningsspråket er normalt norsk. Søkere må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, og i tillegg må søkere kunne gi undervisning på engelsk.

 

Tilleggskrav

Følgende kompetanse tillegges vekt: Pedagogisk utdanning, relevant undervisningserfaring og arbeidserfaring fra barnehage, grunnskole, videregående skole og frivillig idrettsarbeid. Det vil bli lagt vekt på evne til å ta initiativ, til miljøbygging og på gode samarbeids- og formidlingsegenskaper. Deltakelse i faglige nettverk, pedagogiske og administrative evner vil også bli vektlagt.

 

Det vil også bli lagt vekt på søkerens evne til å arbeide selvstendig og at vedkommende innehar gode samarbeids- og formidlingsegenskaper. Det vil bli vurdert om søker er personlig egnet for stillingen.

 

Søk på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Som vedlegg til søknaden må søkerene også laste opp attester og vitnemål. Søknaden må også inneholde vedlegg som dokumenterer søkerens pedagogiske kvalifikasjoner. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen.  Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.

Lønnsvilkår

Førsteamanuensis lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1011.

Førstelektor lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1198.

Høgskolelektor lønnes etter Statens regulativ kode 1008.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Generell informasjon

Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

Høgskolen i Bergen er en I/A-bedrift.

 

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søker anmoder om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette.

 

Hjemmeside

 

Kontaktpersoner

Insittutleder Frode Fretland 57 67 63 78

Seksjonsleder Anne Henriksen  55 58 59 29

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  152554
 • Intern-ID
  18/03556
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger