NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Det humanistiske fakultet (HF) er ett av åtte fakulteter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Ved fakultetet drives forskning og utdanning innen et bredt spekter av humanistiske fag: Språk og kommunikasjon, historie, kultur, religion, filosofi, litteratur og kunst.  Praktisk-estetisk og kunstnerisk virksomhet utgjør en viktig del av aktiviteten vår. Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning i utøvende musikk og femårig, integrert lektorutdanning i språkfag og historie.

Den faglige virksomheten ved HF er basert på sterke fagdisipliner. Fakultetet har dessuten tverrfaglige studietilbud og deltar i NTNUs tverrgående tematiske satsingsområder, der forskere fra ulike fag møtes for å finne nye svar på komplekse samfunnsproblemer.

Fakultetet vektlegger nyskapende virksomhet innen utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet og samarbeid med kultur- og samfunnsliv. Arbeidslivsrelevans står sentralt i arbeidet med å utvikle vårt studietilbud.

 

Instituttleder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Vi lyser med dette ut stilling som instituttleder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR) på åremål for perioden 01.08.18 – 31.07.21. Stilling som instituttleder utgjør normalt 100%. Samme person kan sitte i stillingen i maksimalt tre åremålsperioder.

Institutt for filosofi og religionsvitenskap har per i dag 25 faste vitenskapelig ansatte, og består i dag av to seksjoner: filosofi og religionsvitenskap. Instituttet tilbyr PhD, master- og bachelorutdanning. Examen philosphicum (ex.phil.) er en sentral del av instituttets aktivitet. Utvikling og implementering av ex.phil. for alle NTNUs studier vil være en sentral oppgave i de nærmeste årene.   Instituttet har et aktivt og internasjonalt forskningsmiljø. Mer informasjon om instituttets profil finnes på https://www.ntnu.no/ifr/.

Instituttet holder til på universitetssenteret på Dragvoll.  NTNU er inne i en periode med campusutvikling som vil vare fram til 2030. I løpet av denne perioden vil fakultetets enheter samles i området i og ved Gløshaugen.

Instituttleder er instituttets daglige leder. Vedkommende skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk og overordnet nivås beslutninger samt et eventuelt instituttstyres vedtak. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe.

Instituttlederens viktigste oppgaver:

 • Lede og utvikle virksomheten ved instituttet i tråd med fakultetets strategi
 • Delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og handlingsplaner og at disse følges opp
 • Skape en positiv organisasjonsstruktur og stimulere til et produktivt, trygt og godt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • Påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i studietilbud, undervisning, forskning og nyskaping
 • Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og effektiv drift av virksomheten
 • Representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt
 • Legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø ved instituttet
 • Representere arbeidsgiver og ivareta den avtalefestede samhandlingen med organisasjonene og de ansattes medbestemmelse
 • Sørge for at internkontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsatte regler og rutiner

Søkere til instituttlederstillingen må ha:

 • Gode lederegenskaper, normalt med ledererfaring fra universitet, høyskole eller forskningsinstitusjoner som senter e.l.
 • Dokumentert vitenskapelig kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå innenfor ett av instituttets fagområder
 • Evne til å sette mål og arbeide strategisk
 • Personlig egnethet

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på:

 • God forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet
 • Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt
 • Lederatferd som stimulerer til gode resultater, godt og raust arbeidsmiljø blant tilsatte og studenter

Søkerne må gjøre rede for hvordan de fyller krav som stilles i utlysningen og legge ved

 • CV
 • Dokumentasjon av faglig kompetanse og lederegenskaper/ledererfaring
 • Kontaktopplysninger for tre referanser; overordnet, sideordnet og underordnet

Den som tilsettes, må rette seg etter de vedtak som endringer i utviklingen av faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Vi oppfordrer derfor kvinner og personer med innvandringsbakgrunn til å søke stillingene.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Stillingen lønnes i kode 1475, instituttleder. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 750 000,- til kr 900 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner; send søknad elektronisk via www.jobbnorge.no. Søknaden merkes HF 18-025.

Søknadsfrist:  01.06.18

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til dekan Anne Kristine Børresen, anne.k.borresen@ntnu.no eller HR-rådgiver Åse Marit Skarholt, ase.marit.skarholt@ntnu.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  152444
 • Intern-ID
  HF 18-025
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger