Universitetet i Bergen

IT-avdelingen

Tekst: Løft blikket. Ta del i kunnskapen.

Prosjektleiar (seniorrådgjevar)

Vær med å forme digitaliseringa ved Universitetet i Bergen!

Informasjonsteknologi blir stadig viktigare innan forsking, høgare utdanning og formidling. Universitetet i Bergen har mål om å vere leiande på området. For å realisere Universitetets digitaliseringsstrategi og handsama ei aukande mengd prosjekt og forbetringsarbeid, treng vi å styrke både program- og prosjektleiing og prosessforbetring.

Vi har nyleg etablert ei prosjektseksjon ved IT-avdelinga, som bidreg med prosjektleiing og prosjektstøtte på heile UiB. Den som vert tilsett vil ha ei sentral rolle som operativ prosjektleiar eller -deltakar i ulike prosjekt, samt å bidrege til å byggje prosjektkultur ved heile institusjonen.

IT-avdelinga sitt oppdrag er å levere gode IT-tenester og bidra til at UiB når sine mål. Vi leverer eit breitt spekter av IT-tenester innan prosjekt, utvikling, drift og forvaltning, brukarstøtte, applikasjonar og infrastruktur. IT-avdelinga har om lag 100 tilsette. Som ein respons på endring som følgjer med digitaliseringa og forventningar om gjennomføringsevne, arbeider vi i stadig større grad i prosjekt og tverrfagleg, både lokalt og gjennom nasjonale fora. UiB har tatt i bruk standard metodikk for portefølje- og prosjektstyring.

Arbeidsoppgåver (avhengig av kompetanse):

 • Leie prosjekt ved UiB i grenseflata mellom organisasjon, teknologi og prosessforbetring
 • Bidra i seksjonen og UiB sitt arbeid med kontinuerleg forbetring knytt til prosjektgjennomføring
 • Bidra med prosjektstøtte og kompetanse til ulike prosjekt ved heile UiB, t.d. kvalitetssikre styringsinformasjon eller fasilitere prosessforbetringar, risiko- eller gevinstanalysar

Dine kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Solid fagleg kompetanse og røynsle innan program- og prosjektleiing samt -styring
 • Røynsle frå prosjektarbeid og prosjektleiing i store, komplekse organisasjonar
 • Røynsle med bruk av praktisk prosjektmetodikk (t.d. Prosjektvegvisaren og PRINCE2)
 • Gode prosjektleiareigenskapar og menneskelege kvalifikasjonar. Evne til å arbeide på tvers i ein sterk kunnskapsorganisasjon med autonom kultur
 • Sjølvstendig, strukturert, arbeider godt i team
 • Interesse for både kunde-/brukarbehov og teknologi
 • Gode kommunikasjonsevner (munnleg/skriftleg på norsk og engelsk)
 • Høgare utdanning (master, siv.ing.), eller tilsvarande kvalifikasjonar oppnådd ved allsidig relevant praksis og tilstrekkeleg etter- og vidareutdanning
 • Kjennskap til UH-sektoren er ein fordel

Vi vil leggje spesiell vekt på personlege eigenskapar som gjer søkjarane skikka til stillinga.

Vi kan tilby:

 • Fast stilling i eit aktivt og stimulerande miljø med motiverte medarbeidarar
 • Ein kunnskapsrik og engasjert organisasjon med deltaking i mange spennandeprosjekt
 • Ei sentral rolle i realiseringa av UiBs digitaliseringsstrategi
 • Seniorrådgjevar (kode 1364) vert løna etter lønssteg 64 - 69 (for tida kr 558 500 -  611 700). For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdera høgare løn
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som inneber ei god tenestepensjonsordning, tilbod om bustadlån til gunstig rente og yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Fleksitid og gode velferdsordningar, t.d. trening i arbeidstida

Generell informasjon:
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til seksjonsleiar Jon Eikhaug, e-post Jon.Eikhaug@uib.no, tlf. 414 18 943. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søknad og CV skal sendast elektronisk via link på denne sida ”Søk denne stilling” til
Universitetet i Bergen. Kopi av vitnemål og attestar skal berre sendast dersom du får melding
om det.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  152266
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger