Universitetet i Bergen

Institutt for fysikk og teknologi

Tekst: Løft blikket. Ta del i kunnskapen.

Førstekonsulent (studieadministrasjon)

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent knytt til studieadministrasjon og informasjonsarbeid.

 

Arbeidsoppgåver:

Stillinga vil innebera varierte oppgåver innan studieadministrasjon, hovudsakeleg innan prosess- og petroleumsteknologi. Arbeidsoppgåvene vil blant anna omfatta

 

 • Administrasjon av bachelor- og masterprogram i petroleums- og prosessteknologi

 • Sekretær for programstyra i petroleums- og prosessteknologi

 • Innpassing av ekstern utdanning

 • Internasjonalisering

 • Studierettleiing

 • Informasjonsarbeid

 • Avlasting for administrasjon av studieprogrammet i fysikk ved behov

 • Noko enkel PhD-administrasjon

 • Etter- og vidareutdanning kan også bli aktuelt

 • Som tilsett i administrasjonen må ein ved behov ta del i generelle administrative oppgåver innanfor seksjonen sitt arbeids- og ansvarsområde

Universitetet i Bergen er ein organisasjon som i særleg grad må vere tilpassingsdyktig til endringar i omgivnadene, og må vere førebudd på å møte skiftande utfordringar. Den som vert tilsett, må difor vere førebudd på at arbeidsoppgåvene kan bli endra.

 

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning på masternivå innan i realfag. Lang, relevant praksis kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.

 • Relevant fagkrets vil vera ein fordel.

 • Det blir lagt vekt på erfaring frå studieadministrativt arbeid.

 • God kunnskap i relevant lov- og avtaleverk.

 • Dokumentert erfaring i sakshandsaming.

 • Relevant administrativ IT-kompetanse, særleg erfaring med systema FS og ePhorte.

 • Erfaring frå offentleg forvalting og universitets- og høgskulesektoren.

 • God skriftleg framstillingsevne på bokmål og nynorsk samt engelsk skriftleg og munnleg

Personlege eiegenskapar:

 • Evne til å arbeide sjølvstendig, strukturert og målretta

 • Evne til å vere initiativrik, løysnings- og resultatorientert

 • Fleksibel og serviceinnstilt

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Det blir lagt stor vekt på dei personlege kvalifikasjonane som er naudsynte for stillinga

 

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande og faglig utfordrande arbeidsmiljø

 • Løn etter lønssteg 47-53 (kode 1408, LR21.8) i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr 416 600 – 459 100 (brutto årsløn).

 • For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det vurderast høgare løn.

 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om denne stillinga, kan ein få ved å vende seg til instituttet ved administrasjonssjef Grete K. Ersland, tlf. 55 58 2759, e-post: grete.ersland@ift.uib.no, eller seniorkonsulent Hanne Israelsen, tlf. 55 58 2766, e-post hanne.israelsen@ift.uib.no.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  152241
 • Intern-ID
  2018/5088
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger