NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førsteamanuensis/professor i kvantitativ bedriftsøkonomi rettet mot verdikjeder og markeder

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en stilling som førsteamanuensis/professor i kvantitativ bedriftsøkonomi rettet mot verdikjeder og markeder.

Instituttets fagstab er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:

 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Strategi og forretningsutvikling
 • Virksomhetsledelse
 • Eksperter i team (fagseksjon)
 • Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik)

Stillingen tilhører faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering. Dette er en samarbeidsorientert forskningsgruppe med flere internasjonalt anerkjente forskere som er aktive i mange nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og programmer (inkludert EC H2020, Norges forskningsråd). Faggruppen samarbeider tett med næringsliv og offentlig sektor. Gruppens undervisning er tett knyttet til instituttets masterprogram i industriell økonomi og teknologiledelse som er et av de mest populære masterprogram i Norge.

Arbeidsområder

 • undervisning innenfor fagområdet bedriftsøkonomi med fokus på kvantitiv modellering og analyse av bedrifter, nettverk og markeder
 • forskning innen fagområdet som resulterer i publikasjoner og eksternt finansiert prosjektaktivitet
 • gjennomføring av undervisning etter gjeldende studieplan, samt videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget
 • faglig ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte
 • veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde
 • eksamensarbeid
 • administrative oppgaver

Tematisk innretning

NTNU har gjennom NTNU Digital løftet fram digitalisering som et prioritert område. Faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering følger opp dette med en strategisk satsing på digitalisering og digital økonomi innenfor faggruppens områder. Eksempler på forskningstema innenfor satsingen er

 • disruptive endringer i marked og forretningsmodeller,
 • nye plattformer for tjenestetilbyding,
 • effekten av store datamengder, kommunikasjon og sensorer for overgangen til datadrevne beslutningssystem for bedrifter og verdikjeder,
 • analyse av stordata og statistisk læring, og
 • adaptive, lærende og skalerbare løsningsalgoritmer.

Denne stillingen er en av tre utlysninger for denne satsingen. Denne stillingen rettes inn mot bedriftsøkonomisk og mikroøkonomisk modellering med et særlig fokus på kvantitativ modellering og analyse av bedrifter, nettverk og markeder. De nytilsatte i satsingen vil få et spesielt ansvar for å drive forskning og undervisning innenfor fagområdet.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves:

 • Vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innenfor kvantitativ bedriftsøkonomi. Vi vurderer her 1) beregningsorientert bedriftsøkonomiske analyser av verdikjeder og markeder, 2) bedriftsøkonomisk og mikroøkonomisk modellering, 3) økonomisk likevektsmodellering, 4) spillteori, og 5) informasjonsøkonomi som spesielt viktige områder, og vi krever at den som tilsettes kan dokumentere kvalifikasjoner innen to av disse områdene.
 • Dokumentert erfaring med undervisning innen kvantitativ bedriftsøkonomi. Kandidaten skal være i stand til å undervise og veilede i kvantitive økonomiske metoder og avanserte mikroøkonomiske modeller.
 • For professorat, kreves dokumentert erfaring med å initiere og lede eksterne forskningsprosjekter.

Det vurderes som positivt om søkeren

 • Kan vise til forskningserfaring som vil være direkte relevant for satsingen på digital økonomi. Dette må dokumenteres i søknaden.
 • Kan dokumentere evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Kan dokumentere erfaring med samarbeid med andre forskere og næringsliv.
 • Har en kompetanseprofil som kan koples til studentenes teknologiretning innen instituttets masterprogram i industriell økonomi og teknologiledelse (https://www.ntnu.no/studier/mtiot/oppbygning). Vi ber søkerne kommentere dette i søknaden.

Søkere må ha publisert sin forskning i anerkjente internasjonale tidsskrifter innenfor fagområdet. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år og arbeid med relevans for utlysningen. Vi ønsker forskningsaktive kandidater til stillingen, og forskningsomfanget vil vurderes i forhold til antall år etter innlevert doktorgrad.

Personlig egnethet som omstillingsevne, gode samarbeidsferdigheter og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som ansettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, må i løpet av to år etter ansettelse gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs. Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Kandidater som har innlevert doktorgradsavhandling på søkertidspunktet, men som enda ikke har disputert oppfordres til å søke førsteamanuensisstillingen.

Lønns- og arbeidsvilkår

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som blir ansatt ikke har norsk som morsmål, kreves det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur.

Vi tilbyr:

 • lønn fra kr. 548 200,- til kr. 722 400,- avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011) og lønn fra kr 611 700 – 838 300 avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø i en IA-virksomhet
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • mulighet til å søke forskertermin hvert femte år

Søknad

Innen søknadsfristen må følgende registreres i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider for førsteamanuensis og 15-20 arbeider for professor)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søkeren må spesifisere om det søkes førsteamanuensisstilling eller/og professorat.

Etter søknadsfristen, vil en intern sorteringskomite ved instituttet foreta en evaluering av søknadene. Denne evalueringen vil bli videresendt til en ekstern sakkyndig komite, og kun de best kvalifiserte søkerne vil bli bedømt.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte professor Ruud Egging, telefon +47 735 97612 eller e-post ruud.egging@ntnu.no eller Asgeir Tomasgard, +47 735 91267 eller e-post asgeir.tomasgard@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist:25.06.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  152147
 • Intern-ID
  2018/11417
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger