Universitetet i Bergen

Universitetsbiblioteket

Tekst: Løft blikket. Ta del i kunnskapen.

Førstekonsulent

Universitetsbiblioteket (UB) yter informasjonstenester av høg kvalitet for å støtta forsking, undervisning, formidling og vitskapleg publisering ved Universitetet i Bergen. UB gjev studentar og vitskapleg tilsette tilgang til kunnskapskjelder, og gjev undervisning og rettleiing i informasjonskompetanse. Vidare utviklar og driftar UB digital forskingsinfrastruktur, med særlig vekt på tenester som fremjar open vitskap.

 

Me har ledig ei fast 100 % stilling som førstekonsulent for tilsetjing snarast mogleg. Stillinga er for tida knytt til Bibliotekdirektørens stab.

 

Aktuelle arbeidsoppgåver

 • Administrativ støtte til bibliotekleiinga
 • Sakshandsamingsoppgåver
 • Bestillingar
 • Øvrige oppgåver

Kvalifikasjonar

 • Bachelorgrad eller tilsvarande utdanning tilpassa oppgåvene i stillinga
 • Relevant praksis
 • God administrativ IKT-kompetanse
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk (begge målformer) og engelsk 

Eigenskapar

 • Du er sjølvstendig, effektiv, strukturert og initiativrik
 • Du er fleksibel og omgjengeleg med gode samarbeidsevner
 • Du er serviceorientert og har gode kommunikasjonsevner

Ved vurdering av søkjarane vil det verte lagt stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

 

Me kan tilby

 • Løn etter lønssteg 41 - 53 (kode 1408/LR 21) i det statlege lønsregulativet, etter tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 381 000 - kr. 459 100. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Eit aktivt og stimulerande miljø med motiverte medarbeidarar
 • Ein kunnskapsrik og engasjert organisasjon i tett kontakt med fagmiljø og randsonepartnarar ved Universitetet i Bergen
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å venda seg til underdirektør/seksjonsleiar for bibliotektenestar Trude Færevaag, tlf. 55 58 66 83 (kontor), 47804626 (mobil), e-post: Trude.Ferevaag@uib.no

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

 

Opplysningar om søkjaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å verte ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  151896
 • Intern-ID
  2018/4922
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger