UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Inst. for filosofi og førstesemesterstudier

Stipendiat i filosofi/klimaetikk

Søknadsfrist: 20.8.2018

Ref.nr: 2018/1661

 

Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og forskningsgruppen Environmental Philosophy Research Group (EPG).

 

Tilsettingen gjelder for 4 år.

 

En stipendiatstilling har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.

 

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. I tillegg må det dokumenteres engelsk-kunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d.-forskriften ved UiT.

 

Mer informasjon om studiet finner du på denne siden: uit.no/hsl/phd

 

Nærmere opplysninger om stillingen (og prosjektet) fås ved henvendelse til førsteamanuensis Øyvind Stokke, tlf. 77646334, e-post: oyvind.stokke@uit.no

 

Stillingens tilhørighet

Stillingen er knyttet til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF).

Instituttet har ansvar for undervisningen til examen philosophicum og examen facultatum, samt bachelor-, master- og doktorgradsprogrammet i filosofi.

 

Instituttet har 22 fast vitenskapelige ansatte, 2 professores emeriti, 1 professor II, 3 postdoktorer, 8 stipendiater og 4 administrativt ansatte.

 

Instituttet tilbyr emner i filosofiens ulike disipliner, slik som filosofihistorie, etikk, politisk filosofi, sosialfilosofi, elementær logikk og vitenskapsteori.

 

Instituttets satsingsområde når det gjelder forskning, er praktisk filosofi.

Instituttet har fire forskningsgrupper:

Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Tromsø.

 

Stillingens forskningsområde/forskningsprosjekt og andre arbeidsoppgaver

 

Stillingen er tilknyttet det interdisiplinære forskningsprosjektet iCCU ved UiT Norges arktiske universitet. Kandidaten vil bli medlem av, og samarbeide med, det tverrvitenskapelige forskningsteamet i iCCU-prosjektet, og hvis medlemmer forsker på ulike aspekter ved CO2, som miljø- og klimarettferdighet, konvertering av CO2 til produkter med høyere verdi, og på forretningsmodeller for industriell CO2 kovertering.

 

Kandidaten vil også bli medlem av forskningsgruppen Environmental Philosophy Research Group (EPG) og av det nyopprettede Arktisk senter for bærekraftig energi (ARC) ved UiT som også er partner i iCCU-prosjektet.

 

Stillingen faller innenfor forskningsområdet miljøetikk/miljørettferdighet. Hvordan ser en rettferdig overgang til en bærekraftig bruk av ressurser ut? Hovedmålet med iCCU er å optimalisere industrielt relevante teknologier til bruk i fangst og bruk av CO2 (CCU) ved å trekke inn miljømessige, etiske og økonomiske aspekter. Målet med forskningsstillingen i filosofi er å analysere fangst og bruk av CO2 i lys av miljøetikk og/eller klimarettferdighet.

Kan vi fremme en rettferdig og bærekraftig bruk av ressurser ved å samordne et lokalt industrielt initiativ med nødvendige tiltak for å beskytte og verne de global fellesressursene? For å lykkes med en effektiv forvaltning av globale fellesressurser, som atmosfærens og havets kapasitet til å absorbere CO2, må vi arbeide på flere nivåer.

 

Forskningsfokuset vil være (men er ikke begrenset til)

 1. Å utforske i hvilken utstrekning industriell CCU kan bidra til implementering av Norges rettferdige andel av en global klimainnsats, se for eks. https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-KN-2014-Norways-fair-share.pdf. Mekanismer for overføring av grønn teknologi til utviklingsland spiller en viktig rolle innenfor Parisavtalen. Har CCU en rolle å spille i vår innsats for å fremme klimarettferdige løsninger?
 2. Hvordan vi skal balansere miljømessige, sosiale, etiske og økonomiske dimensjoner i et industriprosjekt som produsere ulike typer goder, som reduserte utslipp av CO2, energieffektiv produksjon, fiskefor basert på mikroalger, og grønn teknologi.
 3. Å utvikle en bedre forståelse av sammenhengen mellom klima- og matetikk.
 4. I hvilken utstrekning koblingen av en lokal allmenning (naturressurser, human og industriell kapital, vitenskapelige kunnskap, lokale arbeidsplasser og lønnsomhet) til bærekraftig bruk av våre globale fellesressurser (atmosfæren og havet) kan styrke ulike lokale aktørers evne og motivasjon til å fremme overgangen til et bærekraftig samfunn.

Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendiatperioden.

 

Kvalifikasjonskrav

For å bli tilsatt i stillingen kreves norsk mastergrad/hovedfag i filosofi eller tilsvarende.

For å bli tilsatt i stillingen kreves mastergrad/hovedfag i filosofi. Det blir stilt krav om et karaktersnitt på B (eller tilsvarende) på mastergraden for å bli tatt opp. Unntaksvis kan det tas opp ph.d.-studenter med karaktersnitt på C (eller tilsvarende) på mastergraden dersom det samtidig kan dokumenteres vitenskapelig arbeid utover mastergraden.

 

Det skal legges fram prosjektbeskrivelse.

 

For mer informasjon, se denne siden: Utfyllende regler HSL

 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

 

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. Retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

 

Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i filosofiemner.

 

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

 

Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

 

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse (mal for prosjektbeskrivelse finner du her:prosjektbeskrivelse)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon for engelskkunnskaper
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
  • mastergradsoppgave
  • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

 

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

 

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

 

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

 

Generelt:

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

UiT er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. UiT kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. august 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  151718
 • Intern-ID
  2018/1661
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger