NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i arbeids- og organisasjonspsykologi (SU-149)

Ved Institutt for Psykologi er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i arbeids- og organisasjonspsykologi for en periode på fire år. Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for Samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver. Arbeidssted vil være Institutt for psykologi. I 25 % av stillingen vil det bli pliktarbeid bestående av undervisning, veiledning og sensur etter avtale med instituttet.

Institutt for psykologi har i dag over 110 ansatte og ca. 1100 studenter. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi, og tilbyr profesjonsstudium i psykologi, samt studier på bachelor-, master- (studieretninger arbeids- og organisasjonspsykologi og læring – hjerne, atferd, omgivelser) og ph.d.-nivå. Det er et utstrakt forskningssamarbeid internt på instituttet, og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon for forskning er å være i front internasjonalt på enkelte fagområder og nasjonalt ledende på andre fagområder.

Stillingen vil inngå i forskningsgruppen «Occupational Health Psychology and Health promotion Research Group». Forskningsgruppens perspektiv på organisasjonsendringer og intervensjoner er at mer oppmerksomhet bør rettes mot hvordan positive psykososiale opplevelser kan utvikles samtidig som negative effekter reduseres. Ved å introdusere positive forandringsinitiativer, er målet å redusere stress, forbedre den mentale og fysiske helsen til ansatte, samt øke produktiviteten. Det overordnede målet med dette prosjektet er å utvikle og teste intervensjoner for helsefremmende arbeidsplasser ved å implementere forskningsbasert kunnskap om hvordan arbeidsmiljøet påvirker velvære, helse og produktivitet, samt å evaluere tiltak som er rettet mot å utvikle organisasjoner og fremme positiv arbeidshelse. Nærmere bestemt er målet å utvikle forskningsbasert kunnskap og beste praksis om hvordan arbeidshelseintervensjoner innenfor kunnskapsintensive arbeidsplasser kan utformes og gjennomføres. I dette prosjektet er en hoveddatakilde ARK-databasen. ARK-prosjektet (Arbeidsmiljø- og Klimaundersøkelser) er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse for universitets- og høgskolesektoren, hvor man både jobber med kartlegging og implementering av intervensjoner for organisasjonsutvikling. ARK brukes i 18 universitet og høgskoler i Norge og har en database med over 15000 respondenter. Med basis i Jobb-Krav-Ressursmodellen, fokuserer ARK på å utvikle medarbeiderressurser gjennom deltakende prosesser hvor de ansatte får høy grad av innflytelse. Målet med prosjektet er å forstå mer av mekanismene bak en slik intervensjonsprosess, hva som er suksessfaktorene for å utvikle og implementere gode tiltak, samt ha en kontinuerlig oppfølging av disse etterfulgt av en god evalueringsmetodikk. Dette vil til slutt forbedre strategien for hvordan man skal lykkes med å gjennomføre tiltak i kunnskapsintensive organisasjoner. Et metodologisk verktøy basert på ulike kvalitative og kvantivative metodiske tilnærminger vil derfor være det endelig planlagte utfallet av dette prosjektet.


Kvalifikasjoner
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Kvalifikasjonskravet for ansettelse i stillingen er fullført mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi eller tilsvarende. Masteroppgaven må være innlevert ved søknadsfristens utløp, og avsluttende muntlig eksamen må være bestått for å kunne tilsettes i stillingen. For å bli tatt opp på ph.d.-programmet, skal søkeren ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Personlige egenskaper som det å være selvstendig, løsningsorientert, positiv, sosial, samarbeidsvillig, kreativ og ha motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt. God kunnskap om både kvalitativ og kvantitativ metode vil bli vektlagt i vurderingen. Det vil være en fordel om søkeren har erfaring med forskningsformidling ut over masteroppgaven og kan ta et selvstendig initiativ til publisering. Det vil også være en fordel at søker kan undervise på norsk.

Lønns- og arbeidsvilkår
Stipendiat kode 1017 lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 20, fra brutto kr. 436 900 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for ansettelse som stipendiat: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag 
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad
Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Den som ansettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse).For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/su/phd-utdanning

Sammen med søknaden vedlegges:

 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid
 • Utvidet motivasjonsbrev (maksimalt tre sider) som viser søkerens motivasjon, spesifikke bakgrunn og potensiale for stillingen

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Per Øystein Saksvik, telefon: 73550330, e-post: per.saksvik@ntnu.no eller førsteamanuensis Marit Christensen, telefon: 73591976, e-post: marit.christensen@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 21.05.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  151707
 • Intern-ID
  2018/7920
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger