NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

PHD CANDIDATE IN DIGITAL INFRASTRUCTURES AND EMPOWERMENT IN SOCIAL INTERACTION SU-182

STILLING SOM STIPENDIAT VED INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG STATSVITENSKAP TILKNYTTET PROSJEKTET «DIGITAL INFRASTRUCTURES AND CITIZEN EMPOWERMENT» («DICE»), DELPROSJEKT 3 «DIGITAL INFRASTRUCTURES AND EMPOWERMENT IN SOCIAL INTERACTION»

Ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig stipendiatstilling i sosiologi/medievitenskap for en periode på 3 år, tilknyttet prosjektet "DICE". Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Stillingen kan bli tillagt arbeidsplikt, og forlenget med ytterligere ett år. Stillingene er knyttet til ph.d.-program ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og 11 studieprogram. ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene preger også instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap.

Vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Våre utdanningsprogrammer skal gi kompetanse som gjør våre kandidater attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen. Forskningen skal være på et høyt nivå, og bidra til offentlig debatt og faglig utvikling. For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/iss.

Denne stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet DICE, og søkere bes sette seg godt inn i prosjektbeskrivelsen som er tilgjengelig på https://www.ntnu.no/iss/dice. Prosjektet vil i hovedsak basere seg på kvalitative og etnografiske metoder. Stillingen vil bli knyttet til instituttets forskningsgruppe og satsningsområde «Digitalisering og sosialt liv» (https://www.ntnu.no/iss/digitalisering-og-sosialt-liv), og stipendiaten forventes å bidra aktivt til forskningsgruppas aktivitet og synlighet både innad og utad.

Søkere søker på en av de angitte stillingene med stillingskode, men avhengig av fordeling av søknader kan søkere bli gitt tilbud om en av de andre stillingene. Søkere bes derfor angi om de anser dette for aktuelt og inkludere en prioritert rekkefølge blant DICE-stillingene. For nærmere informasjon om DICE, kontakt prosjektleder Hendrik S. Spilker (hendrik.spilker@ntnu.no) eller ansvarlig for de ulike delprosjektene.

Stipendiat i «Digital infrastructures and empowerment in social interaction»

I delprosjekt 3 undersøkes endringer i sosial interaksjon, relasjoner og hverdagsliv i tilknytning til sosiale nettverkstjenester. Aktuelle temaer er inklusjon/eksklusjon, fellesskap, transparens og styring. I prosjektet vil det tas i bruk ulike former for kvalitative forskningsmetoder, inkludert online etnografi, observasjon og intervjuer. Eksempler på aktuelle case for studien kan være generelle sosiale media, datingapplikasjoner og livsstils-/helse-/treningsplattformer.

Kontaktperson er professor Aksel Tjora, e-post aksel.tjora@ntnu.no.

Arbeidsoppgaver

 • Stipendiaten får ansvar for forskning i det angjeldende delprosjekt i DICE og skal gjennomføre dette i samarbeid med veileder og intensjonene i prosjektplanen til DICE.
 • Stipendiaten skal levere materiale og bidra til de komparative analysene, som er en overordnet målsetning for DICE.
 • Stipendiaten skal delta og samarbeide aktivt med øvrige deltagere i DICE-prosjektet og medlemmer av forskningsgruppa «Digitalisering og sosialt liv», knyttet til å organisere og arrangere møter, seminarer og workshops; samt å formidle fra prosjekt både gjennom vitenskapelig publisering og på nettsider, blogger og sosiale media.
 • Siden stipendiatene blant annet skal utvikle case-studier i en norsk kontekst er det en fordel at de har god forståelse av norsk eller annet skandinavisk språk, i tillegg til gode muntlige og skriftlige engelskferdigheter.
 • Stipendiaten kan bli tilbudt et års arbeidsplikt (i tillegg til de tre årene med forskningsaktivitet), og skal da bidra med undervisning o.a. innenfor instituttets arbeidsfelt. 

Kvalifikasjoner:

Ved ansettelse av stipendiat vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • motivasjon for å delta i prosjektet
 • karakterer fra mastergrad/hovedfag
 • relevant erfaring av forskningsmessig eller annen karakter
 • relevant metodisk kompetanse
 • kompetanse i og erfaring med formidling på norsk og engelsk 

For stillingen kreves fullført hovedfag/mastergrad i samfunnsvitenskapelige eller medievitenskapelige fag, fortrinnsvis sosiologi eller medievitenskap med samfunnsvitenskapelig tyngdepunkt. Det legger vekt på kompetanse i kvalitative forskningsmetoder. Personlige egenskaper som selvstendighet, initiativ, samarbeidsvilje, og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø vil bli tillagt stor vekt. For eventuelle søkere uten tilstrekkelig bakgrunn vil det bli gjort en individuell vurdering av hvilke krav om tilleggsutdanning som skal stilles.

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to årene av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. Aktuelle kandidater som er under avslutning av sin master kan søke, og vil bli tatt med i vurderingen, men ansettelse kan da ikke skje før master er bestått.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 20, fra brutto kr. 436 900 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet. 

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til egnet ph.d-program. Den som ansettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse, senest innen tre måneder etter tiltredelse. For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/su/phd-utdanning

Søknadsskjema finnes på:http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank. 

Sammen med søknaden vedlegges

 • Søkeren må skrive et motivasjonsbrev (maks 2 sider), der hun/han redegjør for forskningsinteresser og ideer/refleksjoner knyttet til prosjektbeskrivelsen til DICE. Brevet skal også redegjøre for hvorfor søkeren mener hun/han egner seg til stillingen, og hvordan DICE relaterer seg til tidligere utdannelse, forskning og kompetanse. Søkeren kan beskrive et relevant prosjekt der han/hun har hatt en viktig rolle (f.eks. forskningsprosjekt, studie- og oppgavearbeid, arbeidsprosjekt eller hobbyprosjekt), og vise hvordan det relaterer seg til utfordringene i DICE-prosjektet.
 • CV, attester og vitnemål
 • Maks 3 vitenskapelige eller formidlingsrettede arbeider

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther e-post: sissel.sather@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-182.

Søknadsfrist: 27.05.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  151420
 • Intern-ID
  2018/10518
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger