NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

7 stipendiatstillinger ved Instiutt for lærerutdanning

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig 7 stipendiatstillinger. Dette er utdanningsstillinger som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad.

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Stillingene skal bidra med økt kunnskap om skole og utdanning og langsiktig styrking av lærerutdanning. Det er ønskelig med fireårig stipendiatstilling, der 25 % av stillingen er undervisningsoppgaver på instituttet, men treårig stilling er aktuelt ved utstrakt undervisningserfaring fra universitet eller høgskole.

Hver stilling skal knyttes til en forskergruppe eller et forskningsprosjekt på instituttet, se https://www.ntnu.no/ilu/forskning. Det er ingen andre tematiske føringer på stillingene, men flerkulturalitet, flerfaglig samhandling og internasjonalisering er innsatsområder på instituttet. Oppstart i stillingene må skje i 2018, fortrinnsvis i august.

Med søknaden skal det følge en prosjektskisse. Denne kan være på inntil 10 sider og her bør søkeren formulere tema, forskningsspørsmål, peke på relevant teori og aktuelle forskningsmetoder og foreslå en framdriftsplan for prosjektet. Skissen vil bli vurdert med hensyn til vitenskapelig potensial, relevans for lærerutdanning og tilknytning til forskergruppe. Prosjektskissen vil sammen med mastergradsoppgave og –resultater, og eventuelle andre publikasjoner, utgjøre hovedgrunnlaget for vurdering av tilsetting som stipendiat.

Søkerne må oppgi minst to referanser som kan kontaktes. Stipendiatene må være formelt tatt opp på ph.d.-program senest innen seks måneder etter tilsetting, fortrinnsvis i fagretningen «lærerprofesjon og skoleforskning» på ph.d-programmet i utdanningsvitenskap. Se lenke til NTNUs nettsider med viktig informasjon til potensielle ph.d.-kandidater: https://www.ntnu.no/phd.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves mastergrad innen lærerutdanning eller relevant disiplinfag, normalt med gjennomsnittskarakter på minst B.
 • Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig.
 • Gode eksamensresultater i masterutdanningen.
 • Evne til å arbeide målrettet, konsentrert og selvstendig.
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 20, fra brutto kr. 436 900,- pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet

Søknad

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. For informasjon om ph.d-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole, se https://www.ntnu.no/studier/phprolus

Den som ansettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse(og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/su/phd-utdanning

Søknadsskjema finnes på:http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank. 

Sammen med søknaden vedlegges

 • prosjektbeskrivelse i form av en skisse på inntil 10 sider, med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til instituttleder Torberg Falch, tlf. 99393691, e-post torberg.falch@ntnu.no, eller nestleder for forskning Jesper Aagaard Petersen, 47398511, e-post jesper.petersen@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Aaste Line Strand, e-post aaste.l.strand@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.»

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet/Moholt
 • Jobbnorge-ID
  151412
 • Intern-ID
  18/8488
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger