NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

PhD research fellowship position in Blockchain Technology in the Organizational Context SU-177

STIPENDIATSTILLING I SOSIOLOGI INNEN PROSJEKTET "TRUST AND TRANSPARENCY IN DIGITAL SOCIETY THROUGH BLOCKCHAIN TECHNOLOGY"  DELPROSJEKT "BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE ORGANIZATIONAL CONTEXT" VED INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG STATSVITENSKAP  SU-177

Ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig en stipendiatstilling i sosiologi for en periode på 3 år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Stillingene kan bli tillagt arbeidsplikt, og forlenget med ytterligere ett år. Stillingen er knyttet til ph.d-programmene ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og 11 studieprogram. ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene preger også instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap.

Vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Våre utdanningsprogrammer skal gi kompetanse som gjør våre kandidater attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen. Forskningen skal være på et høyt nivå, og bidra til offentlig debatt og faglig utvikling. For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/iss

Arbeidsoppgaver:

 • Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger innen forskningsfeltet teknologi og organisasjon/verdiskaping. Det forventes interesse for teknologi, samt grunnleggende innsikt i hvordan digital teknologi endrer samfunnet med spesiell vekt på hvordan blokchain kan komme til å endre vilkår for verdiskaping og organisering i privat- og offentlig sektor.
 • Stipendiaten må påregne å sette seg inn i ulike tekniske aspekter av blockchain og bidra inn i et tverrfaglig team med fokus på både teknologi og brukeraspekter av teknologien.
 • Aktuell tematikk kan være knyttet til tillit, legale, etiske og sosiale sider ved bruk av blockchain, samt til hva teknologien kan gjøre mer grunnleggende med vår forståelse av organisasjoner.
 • Stillingen er knyttet til forskningsgruppen som arbeider med digitalisering ved ISS og er del av det tverrfaglige prosjektet «Trust and Transparency in Digital Society Through Blockchain Technology» som er forankret på Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og har deltakere fra Institutt for datateknologi og informatikk m.fl. 

Kvalifikasjoner:

Ved ansettelse av stipendiat vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • karakterer fra mastergrad/hovedfag
 • prosjektbeskrivelse og kvaliteten på denne, samt utviklings- forskningsrelevant erfaring av 1-2 års varighet, slik som publisering og deltakelse i forskningsprosjekt

For stillingen kreves fullført hovedfag/mastergrad i samfunnsvitenskapelige fag, fortrinnsvis sosiologi, statsvitenskap, sosialpsykologi, økonomi/management eller medier og kommunikasjon. For eventuelle søkere uten tilstrekkelig bakgrunn vil det bli gjort en individuell vurdering av hvilke krav om tilleggsutdanning som skal stilles.

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to årene av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Personlige egenskaper som vil tillagt vekt er evne til å arbeide selvstendig og i team, samt strukturert, initiativrik, og generelt gode samarbeidsevner. Det legges og stor vekt på at den som ansettes som stipendiat har motivasjon for en forskerutdanning, og kan bidra til et godt arbeidsmiljø. 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 20, fra brutto kr. 436 900 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til egnet ph.d-program. Den som ansettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse, senest innen tre måneder etter tiltredelse. For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/su/phd-utdanning

Søknadsskjema finnes på:http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank. 

Sammen med søknaden vedlegges

 • prosjektbeskrivelse i form av en skisse på ca 5 sider med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Arne Krokan, telefon 91897473 e-post arne.krokan@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther e-post sissel.sather@ntnu.no.

 Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-177.

Søknadsfrist: 27.05.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  151408
 • Intern-ID
  2018/10523
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger