NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU har nettopp vedtatt ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. Nå ansetter vi 15 innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte. Stillingene er ledd i NTNUs Program for kunnskapsbasert innovasjon.

Innovasjonsleder - samarbeid mellom NTNU Energy Transition og Engage

FAKULTET FOR ØKONOMI

Innovasjonsleder samarbeid mellom NTNU Energy Transition og Engage

Fakultet for økonomi lyser ut en fast 3-årig stilling som innovasjonsleder.

Fakultet for økonomi og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) er vertskap for to tverrfakultære satsinger, ”NTNU Energy Transition Programme” og ”Engage - Centre for Engaged Education through Entrepreneurship”. Stillingen som innovasjonsleder på Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Fakultet for økonomi er et samarbeid mellom NTNU Energy Transition og Engage. Dette er et samarbeid som gir unike muligheter for en innovasjonsmobilisering som inkluderer forskere, sentrale industriaktører og studenter.

NTNU Energy Transition er et forskningsprogram som inkluderer de fleste fakulteter på NTNU. Programmet adresserer omstillingen til klimavennlige energiløsninger for å møte IPCC og Paris-avtalen sine målsetninger og begrense global oppvarming. En sentral utfordring er å sørge for tilgang på sikre og bærekraftige energiressurser, både som en driver for økonomisk vekst og for velferd. For Norge vil dette være en av de viktigste komponentene i grønn omstilling: hvordan sikre verdiskaping basert på våre energiressurser. Det er nettopp disse problemstillingene NTNU Energy Transition vil adressere ved å fasilitere tverrfaglig forskning på NTNU. Programmet ser teknologi, marked, forbruker og forretningsmodeller i sammenheng. Les mer om NTNU Energy Transition.

Engage er et Senter for fremragende utdanning (SFU) tildelt av NOKUT i 2017, innen området entreprenørskap. Et hovedmål for Engage er å bidra til utdanning som vil utvikle entreprenørielle ferdigheter og tankesett blant studenter innenfor et bredt spekter av utdanninger, slik at de kan opptre som endringsagenter i de organisasjoner de senere skal jobbe innenfor. Fokus er rettet mot utdanning der studentene utvikler prosjekter i den virkelige verden ut fra egne initiativ eller i samarbeid med organisasjoner i privat og offentlig sektor, og lærer fra disse prosessene. Engage er et konsortium bestående av NTNUs entreprenørskole, Handelshøgskolen Nord, NTNU Eksperter i Team, TrollLABS og Spark NTNU. Les mer om Engage.

Innovasjonslederne blir tilbudt et skreddersydd, samlingsbasert kurs med oppstart høsten 2018. Les mer om Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon.

Arbeidsoppgaver - omsette kunnskap til nytte

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskningssamarbeid - være en katalysator for mer samspill mellom forskere, studenter og eksterne aktører for å få til overgangen til et mer klimavennlig samfunn.

Du vil ha en innovasjonsfaglig stilling, der sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

 • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner
 • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger
 • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene
 • Være sentral i å fasilitere samarbeid mellom forskere, eksterne partnere og studenter inn i fremtidens energiløsninger
 • Igangsette samspillprosesser på tvers av fagmiljøer ved Fakultet for økonomi og samarbeidspartnere ved andre fakultet
 • Designe og gjennomføre workshops hvor studenter, forskere og eksterne partnere samskaper bærekraftige løsninger for å løse framtidens klimautfordringer
 • Bidra i søknadsarbeid for å øke instituttets bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet generelt, og til å utvikle de tverrfakultære satsingene ”Energy Transition” og ”Engage” spesielt
 • Styrke innovasjonsprofilen i instituttets studieprogram og utdanningsaktivitet

Du vil være en døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og vil jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere.

Du får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere NTNUs strategi og samfunnsoppdrag.

Krav for stillingen

Du må ha

 • Dokumentert erfaring med forsknings- og/eller innovasjonsarbeid
 • Fullført utdanning minst på masternivå innen relevant område, eller tilsvarende dokumentert realkompetanse. Doktorgradskompetanse kan være en fordel.
 • Fagkompetanse innen relevante områder
 • Erfaring fra de aktuelle arbeidsoppgavene med kobling til forskningsmiljøer, industri og studenter
 • God kjennskap til norsk næringsliv og virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon
 • Erfaring med fasilitering av tverrfaglig samarbeid
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk

Det vil telle positivt om du kan dokumentere følgende egenskaper:

 • Har evne til å skape resultater og drive fram ny aktivitet
 • Forstår betydningen av forskningsbasert innovasjon og har god forretnings- og markedsforståelse
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, og evner å samhandle godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet
 • Er kontaktskapende og bidrar til å styrke innovasjonskultur
 • Evner både å jobbe selvstendig og i team
 • Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i utvelgelsen.

Arbeidssted er Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse i Trondheim.
Reising må påregnes.

Lønn og ansettelsesvilkår

Stillingen som innovasjonsleder er en faglig stilling og plasseres i kode 1108 eller 1109 (forsker). Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 470 000 til kr 650 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner og formelt utdanningsnivå.
Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen er fast med finansiering for 3 år fra NTNUs strategiske program for kunnskapsbasert innovasjon.
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte.

Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

NTNU kan tilby gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag i tillegg til gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-bedrift.
Vi oppfordrer særskilt kvinner til å søke.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.
Nærmere opplysninger fås hos senterleder ved Engage Roger Sørheim tlf. 918 03 448, epost roger.sorheim@ntnu.no.

Søknad
Elektronisk søknad sendes du via http:www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Søknadsfrist: 21.05.2018

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  151200
 • Intern-ID
  2018/7935
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger