NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for psykisk helse

Ledig stipendiat innen temaet psykisk helse hos ungdommer i barnevernsinstitusjoner

Det er en ledig stipendiatstilling innen temaet psykiske problemer og rusmiddelproblemer hos ungdom i norske barnevernsinstitusjoner. Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for psykisk helse (IPH), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, med arbeidssted ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge). Dette er en fireårig stilling med 25% arbeidsplikt. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

 

RKBU Midt-Norge er et forsknings- og utviklingssenter med formål om å bidra til å øke kvaliteten på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU har ca. 60 ansatte med stillinger blant annet innen fagområdene barne- og ungdomspsykiatri, utviklingspsykologi, pedagogikk, sosialt arbeid og er ett av fire kunnskapssenter i Norge. For mer informasjon om senteret: http://www.ntnu.no/rkbu

 

Stipendiatens arbeid vil være knyttet til et omfattende datamateriale som allerede er innsamlet i forskningsprosjektet «Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner». Disse dataene skal kobles opp mot helseregisterdata for å undersøke ungdommenes forløp og utvikling. Dette er et spennende og viktig forskningsarbeid og stipendiaten vil bli tilknyttet et solid tverrfaglig team med forskere fra psykisk helsevern for voksne, rusmedisin, samt Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern.


Prosjektbeskrivelse:

Ungdommer ved barnevernsinstitusjoner har høy risiko for å utvikle problemer knyttet tilbruk av rusmidler og psykiske helse. Målet med dette prosjektet er derfor å se på forekomsten av rusbruk/misbruk, psykiske lidelser og kognitiv komorbiditet, samt å undersøke de langsiktige konsekvensene av dette. I perioden fra 2010 til 2014 ble det gjennomført en grundig tverrsnittstudie av en gruppe ungdommer i alderen 12-23 år (N = 400) som bodde i barnevernsinstitusjoner i Norge. Rusbruk/misbruk, psykiatriske diagnoser, kognitiv fungering og relevant barnevernhistorikk ble kartlagt. I denne studien vil vi bruke registerdata for å undersøke sammenhengen mellom disse risikoindikatorene og senere utvikling av problemer med utdanning, arbeid, lovbrudd og mottatte trygdetiltak. Resultater fra studien vil gi viktig kunnskap om målgruppens hjelpebehov og bidra til fremtidige kvalitetsforberedende tiltak.

Det eksisterer utover dette en prosjektskisse for stillingen som kan fås tilsendt ved å kontakte instituttleder Nanna Kayed, epost: nanna.kayed@ntnu.no

Krav til bakgrunn og kompetanse

 • For PhD kreves utdanning på mastergradsnivå med et vektet gjennomsnitt B eller bedre, i tråd med NTNUs karaktersystem.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Søkere må ha ferdigheter / interesse for kvantitative metoder.

Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Profesjonsutdanning innen fagområdene psykologi, medisin eller en relevant helse- og sosialfaglig master foretrekkes.
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid i rusfeltet i enten spesialisthelsetjenesten, barnevernstjenesten eller andre kommunale tjenester.

Personlige egenskaper

 • Er initiativrik og har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Ønsker å arbeide i et tverrfaglig og internasjonalt forskningsmiljø
 • Har god evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stilling som stipendiat (kode 1017) avlønnes med minimum årslønn brutto kr 436 500,- per år. Normal avlønning er fra kr 436 500,- til kr 499 200,- per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelse i doktorgradsstilling betinger opptak til ph.d-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. For informasjon om doktorgradsutdanningen: http://www.ntnu.no/mh/phd

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må i tillegg fremgå av søknaden som vedlegg:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste

Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves av kandidatene som innkalles til intervju.

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 24.04.2018.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Prosjektleder Nanna Kayed, epost: nanna.kayed@ntnu.no, tlf 735 96 394

Spørsmål om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Helene M. Hovland, epost: helene.m.hovland@ntnu.no, mobil 908 77 504

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  150906
 • Intern-ID
  18/8059
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger