UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for klinisk odontologi

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskaping som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer. Les mer om oss på www.uit.no/helsefak.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i tannpleie

Søknadsfrist: 22.5.2018

Ref.nr: 2018/1223

 

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i tannpleie i 100% stilling. Stillingen er tilknyttet en av instituttets forskningsgrupper, etter avtale.

 

Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

 

Stillingens tilhørighet.

Institutt for klinisk odontologi (IKO) og universitetstannklinikken (UTK) er lokalisert i det nye TANN-bygget like ved universitetets bygg for medisin og helsefag (MH), og i nærheten av universitetssykehuset UNN. UTK drives av Troms fylkeskommune, og TANN-bygget rommer i tillegg Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN).

 

IKO har ansvaret for undervisningen på bachelor i tannpleie og på de tre siste årene av mastergrad i odontologi. Utdanningen av tannpleiere og tannleger har felles lokaler på universitetstannklinikken, og har felles arena i ferdighetstrening både når det gjelder pasientbehandling og simuleringsklinikken.

 

På tannpleie er det et måltall på 12 studenter, mens det på odontologi er 40 studenter per kull. Det er ca. 25 vitenskapelige stillinger ved instituttet. De to første årene av utdanningen for mastergrad i odontologi er i stor grad felles med utdanningen i medisin. Den kliniske delen av utdanningen for både bachelor og masterstudenter skjer hovedsakelig på UTK.

 

Den kliniske opplæringen skjer også gjennom praksis på eksterne tannklinikker. IKO har avtaler med klinikker lokalisert over hele landet. Det er et nært samarbeid med den offentlige tannhelsetjenesten.

 

IKO har ansvaret for spesialistutdanningene innen odontologi. Den praktiske delen gjennomføres på TkNN. For tiden utdannes det spesialister innen fagområdene kjeveortopedi og pedodonti, og det er under utprøving en ny spesialitet i multidisiplinær odontologi. Det er et ønske om å etablere flere spesialistutdanninger slik at tilgangen på spesialister i Nord-Norge kommer opp på et høyere nivå.

 

Kontaktperson for stillingen er instituttleder Christer Ullbro, telefon 776 49134/406 28 644 eller nestleder utdanning, førsteamanuensis Linda Stein, telefon 776 49142/971 57 257.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene for stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i tannpleie innebærer å planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning både i grupper og ved klinisk arbeid, primært for tannpleierstudenter, men dette kan også omfatte tannlegestudenter. Videre er veiledning av skriftlige oppgaver og bacheloroppgaver, arbeid med semesterplaner, eksamener og evalueringer en del av oppgavene. Undervisning i metode, både kvantitativ og kvalitativ, er også en del av arbeidsoppgavene. Undervisningsplaner utvikles i samarbeid med annet fagpersonell. Det helsevitenskapelige fakultet har satset på å utvikle tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS).

 

Kvalifikasjonskrav

Søker må ha norsk autorisasjon som tannpleier eller må kunne tilfredsstille kravene for slik autorisasjon. Søker bør ha bred kompetanse innenfor sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid, samt bred erfaring med klinisk odontologiske arbeidsoppgaver. Søker bør i tillegg ha grunnleggende forståelse av behovet for å tilrettelegge tiltak overfor enkeltpersoner og grupper med særskilte tannhelseproblemer, og for forebyggende arbeid for den øvrige befolkningen.

 

Førsteamanuensis:

For stilling som førsteamanuensis kreves det kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid i samme omgang og kvalitet.

 

Førstelektor:

For stilling som førstelektor kreves det:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt. Det kan være f. eks utvikling av nye undervisningsopplegg, digitalisering av undervisning, eller utvikling av nye studieplaner eller nye utdanninger.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Universitetslektor:

For stilling som universitetslektor kreves det:

 • høyere grads eksamen tilsvarende mastergrad eller hovedfag fra universitet eller høgskole
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her.

 

Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller kan søkerens tilsettes fast, men oppfordres til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år.

 

Språkkunnskaper: arbeidsspråket er norsk.

 

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Vi legger vekt på godt samarbeid, kreativitet, nytenking og at pedagogisk tenking rettes mot samfunnets behov i fremtiden.

 

Vi kan tilby

 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Et godt faglig miljø med engasjerte kollegaer
 • Gode karrieremuligheter
 • Stor grad av selvstendighet i arbeidet
 • Statlig avtaleverk
 • Pensjonsordning gjennom statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, og må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

 

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

 

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • førsteamanuensis: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • førstelektor: 30 % til forskning og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • universitetslektor: 20 % til forskning og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

 

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

 

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • vitnemål og attester
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt) (gjelder ikke for univ.lektor)
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen
 • Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

 

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

 

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

 

Hvis det ikke er søkere som oppfyller kvalifikasjonskravene vil IKO vurdere å ansette person med bachelor i tannpleie midlertidig for tre år. Jfr. Tjenestemannslovens forskrift §5 nr 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknaden om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

Velkommen som søker!

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  150837
 • Intern-ID
  2018/1223
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger