UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Inst. for ark,. hist., rel. og teologi

Førsteamanuensis i historie (det lange 1700-tallet)

Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis i historie (det lange 1700-tallet) med tiltredelse 01.01.19. Stillingen er tilknyttet Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi.

 

Flere opplysninger kan du få av instituttleder Ketil Zachariassen, tlf. 77 64 52 35, e-post: ketil.zachariassen@uit.no.

 

Stillingens tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Instituttet har 25 faste vitenskapelige stillinger hvorav 7 er knyttet til arkeologi, 12 i historie, 3 i religionsvitenskap og 3 i teologi. Instituttet gir undervisning og veiledning på alle nivåer fra bachelor til ph.d. på følgende undervisningsprogram: bachelor og master i arkeologi, bachelor og master i historie, bachelor og master i religionsvitenskap, bachelor og master i teologi, bachelor og master i russlandsstudier og femårig integrert lektormaster i historie. Mer informasjon om instituttets fagprofil finner du på instituttets nettsider. Undervisningsdelen av stillingen vil primært være knyttet til utdanningsprogrammene hvor historievitenskaplige emner inngår, veiledning undervisning tilknyttet andre program ved fakultetet kan tilkomme. Den som ansettes vil ha sin daglige arbeidsplass i Tromsø.

 

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

For stillingen søkes historiker som er kvalifisert innenfor det lange 1700-tallet, fra andre halvdel av 1600-tallet og fram til inngangen av 1800-tallet. Av den som tiltrer stillingen, forventes det forskningsinnsats og publisering med innretning mot det etniske mangfoldige og internasjonale nord – med kronologisk tyngdepunkt på andre halvdel av 1600-tallet eller på 1700-tallet. I sin forskning må søkeren ha vist originalitet og nytenkning i problemformulering, metode og teoriutvikling. Søkeren må kunne undervise i norsk og internasjonal historie, for perioden andre halvdel av 1600-tallet og fram til midten av 1800-tallet. Undervisning på tilgrensende periode/tverrfaglige emner kan også komme på tale. Den som tilsettes må kunne ha ansvar for teori- og metodeundervisning på alle nivåer fra bachelor til ph.d., samt veilede studenter på alle nivåer og være villig til å delta i pedagogisk utviklingsarbeid.

 

 

Kvalifikasjonskrav

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som førsteamanuensis:

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
 • kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, og
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

 

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings-kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Jfr. punkt 4.5 i «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT». Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse. I slike tilfeller kan søkeren, dersom stillingen er lyst ut som fast stilling, tilsettes fast, men oppfordres til å skaffe seg pedagogisk mappe innen tre år.

Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppesamarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

 

Undervisnings- og veiledningsspråk er i hovedsak norsk, men det kan i enkelte tilfeller også være aktuelt med undervisning og veiledning på engelsk.

 

Språkferdigheter tilsvarende trinn 3 i norsk må kunne dokumenteres senest to år etter tiltredelse i stillingen.

                                                       

Arbeidsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

 

Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt førsteamanuensis bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. FoU-termin for ansatte ved HSL-fak.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

 

 

Vi kan tilby

 • gode vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.


De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

 

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

 

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

 

Søknad med vedlagte arbeider leveres elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no. Komplett søknad skal inneholde:

 • søknadsbrev

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

 • vitnemål og attester

 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner

 • liste over arbeider og beskrivelse av disse

  • listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

   • forfatter(e), arbeidets tittel
   • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
   • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

 

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  150808
 • Intern-ID
  2018/844
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger