UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Inst. for arktisk og marin biologi (AMB)

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Postdoktor i mikrobiell økologi

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som postdoktor i mikrobiell økologi, med fokus på korttids og langtids klimatilpasning av mikrobielle økosystemer i metanproduserende Arktiske våtmarker. Stillingen er finansiert av Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi, og forskningsgruppen mikroorganismer og planter.

 

Postdoktorstillingen en åremålsstilling med tilsettingsperiode på 2 år. Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Ingen kan tilsettes i mer enn en åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

 

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) samler 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og Nibio om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 26 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, ph.d.-stipendiater og teknikere.

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved dr. Alexander Tøsdal Tveit, alexander.t.tveit@uit.no   

telefonnummer: 99279186

 

Forsknings-/ arbeidsområde

Postdoktoren vil være involvert prosjektet «Cells in the Cold» som fokuserer på tidsavhengig klimaregulering av metanproduserende mikrobielle økosystemer.

 

Fokusområder for Cells in the Cold:

1. Mikrobielle cellulære mekanismer og systemmekanismer som tillater mikrobielt liv ved lave temperaturer.

2. Reaksjonstid og endringer i system-funksjon etter endring i temperatur, hydrologi og jord/sediment kjemi.

 

Vi vil bruke en kombinasjon av metabolomikk, metagenomikk, transkriptomikk og proteomikk for å teste hypoteser som adresserer de sentrale konseptene for økosystemfunksjon og endringer i denne. Vi vil videre generere metabolske modeller for å simulere de viktigste karbonstrømmene og den underliggende populasjonsdynamikken.

I prosjektet vil tre økosystemtyper bli studert.

- Metanoksiderende bakteriesamfunn i kalde metanutslippssoner på havbunnen.

- Anoksisk nedbrytning av organisk materiale i arktisk torvjord

- Metanoksiderende bakteriesamfunn i arktisk torvjord

Prøver for feltundersøkelser og generering av modelløkosystemer vil bli samlet inn fra flere steder, inkludert en eller flere av de følgende: Ny-Ålesund Svalbard, Nord-Norge, Arktisk Canada og Metanutslippssoner i Barents/Nordishavet.

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en postdoktor som er motivert for forskning som strekker seg fra cellbiologi og evolusjon til økosystemfunksjon, vil bidra i veiledning av master og ph.d.-studenter og være en aktiv samarbeidspartner i det internasjonale nettverket som prosjektet involverer. En norsk eller likeverdig utenlandsk doktorgrad i molekylærbiologi, mikrobiologi eller molekylær økologi er et absolutt krav. En sterk bakgrunn i analyse av store DNA og RNA sekvensdatasett er en forutsetning for å søke. Erfaring med statistiske analyser, metabolsk modellering, økosystemmodellering eller eksperimentell mikrobiologi er ansett for å være en stor fordel

 

Det kreves at kandidaten inkluderer et kort sammendrag (halv side) av hovedinteresser innenfor fagfeltet mikrobiell økologi og hvordan interessene samsvarer med dette prosjektet.

 

Stillingen blir en del av et internasjonalt prosjekt i et internasjonalt miljø der engelsk er arbeidsspråket. Søknader til stillingen skal derfor leveres på engelsk.

 

Søkeren må beherske engelsk, både skriftlig og muntlig. Les hvordan du kan dekke språkkrav

 

Arbeidsvilkår

Arbeidstiden vil være avsatt til forskning, forskningsrelatert virksomhet og forskningsadministrasjon.

 

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

 

Lønn

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

 

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

 

UiT Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil Universitetet rangere kvinner foran menn.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

 • attesterte kopier av vitnemål og attester

 • sammendrag av hovedinteresser innenfor fagfeltet

 • referanser med kontaktinformasjon (arbeid)

 • dokumentasjon av engelskkunnskaper

 • liste over arbeider og beskrivelse av disse

 

 • Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • forfatter(e), arbeidets tittel

 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall

 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

 

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

 

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

 

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

 

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

 

Her finner du informasjon og retningslinjer det henvises til i våre kunngjøringer.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

NO-9037 TROMSØ

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. august 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  150805
 • Intern-ID
  2018/787
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger