Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

 

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

 

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Professor i sosialt arbeid

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling som professor i sosialt arbeid. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og deltaking, Campus Bergen.

 

Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 ansatte og om lag 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. I tillegg er fire forskningssenter knyttet til fakultetet innen fagområdene samhandling, helseforskning, kunnskapsbasert praksis og omsorgsforskning. Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvinger i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

 

Ved Institutt for velferd og deltaking er vi nærmere 90 ansatte og omkring 1000 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglege masterutdanninger i samfunnsarbeid og psykisk helse og rus. Vi har også flere etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse – og sosialvitskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltakelse som kjerneverdi. Det gjelder deltakelse gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltakelse i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • ta initiativ til, lede og styrke forskning og fagutvikling innenfor sosialt arbeid

 • bidra til å fornye utdanningene på alle nivå i tett kontakt med tjenester og fagområder i endring

 • være pådriver for å fremme tverrprofesjonelt samarbeid, praksisnær forskning og brukerinvolvering i forskning og undervisning

 • ta initiativ til å søke eksterne forskningsmidler både nasjonalt og internasjonalt

 • bidra til utvikling av høgskolens doktorgradsprogram og videre oppbygging av høgskolens samlede forskningssatsing

 • bidra i veiledning og drive kompetansehevende tiltak for ansatte i instituttet

 • undervisning, veiledning og evaluering på bachelor, master og ph.d.-nivå

 Kvalifikasjoner:

 • ph.d.-grad primært i sosialt arbeid, eller innenfor det samfunnsvitenskapelige fagområdet.

 • utdanning, arbeidserfaring og forskning med profesjonsfaglig relevans for sosialt arbeid

 • ha et aktivt forhold til nye politiske og samfunnsmessige utfordringer, og målsetningen om samfunnsdeltakelse som er sentralt i instituttets profil 

 • pedagogisk kompetanse

 • erfaring og interesse for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid

 • erfaring med innhenting og ledelse av eksternt finansierte forskningsprosjekter 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • interesse for og/eller erfaring med e-pedagogikk og e-læring

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevner

 • miljøbygger

 • evne til nytenkning

 • gode formidlingsevner

 • administrative evner

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

 

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

 

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalg ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Vi tilbyr:

Stillingen som professor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1013. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling

Muligheter for trening i arbeidstiden

 

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

 

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

 

1) Instituttleder Svanaug Fjær, 55 58 57 53

2) Fagseksjonsleder Mariann Iren Vigdal, 57 67 76 36

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. september 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  150803
 • Intern-ID
  18/02893
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger