NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

STIPENDIAT I PEDAGOGIKK VED INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring er det ledig en midlertidig stilling som stipendiati pedagogikk,for en periode på tre år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap, tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk. Instituttets vitenskapelige stab består for tiden av 16 professorer, 24 førsteamanuenser, 8 universitetslektorer, 3 forskerstillinger, 2 postdoktorer og 10 stipendiater.

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Humaniora og samfunn (HumSam) ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Forskningsgruppen arbeider med pedagogisk forskning innenfor historie, filosofi, dannelsesteori og allmenn didaktikk. Etablerte forskningstema er utdanningshistorie, utdanningspolitikk, vitenskapsteori, danningsteori, praktisk kunnskap, barndom, lek, vennskap, oppdragelse, vitens- og kunnskapsformer og kvalitative forskningsmetoder.

Arbeidsområder
Tema for stipendiatstillingen er hvordan ulike utdanningsinstitusjoner gir rom for barns myndiggjørelse og/eller dannelse, og hvordan barn (0 – 18 år) får mulighet til å skape, utvikle og ivareta kulturelle praksiser gjennom lek eller andre egeninitierte aktiviteter.

Kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i pedagogikk eller andre relevante humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Personlige egenskaper som faglig kreativitet, selvstendighet og samarbeidsvilje, samt motivasjon for forskningsprosjektet og til åbidra til et godt arbeidsmiljø vil bli tillagt stor vekt.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Lønns- og arbeidsvilkår
Stipendiat kode 1017 lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 20, fra brutto kr. 436 900 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet. 

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad
Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet i pedagogikk. Den som ansettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/su/phd-utdanning

Søknadsskjema finnes på:http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank.  

Sammen med søknaden vedlegges

 • prosjektbeskrivelse i form av en skisse på ca 5 sider med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Einar Sundsdal,e-post einar.sundsdal@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen ved Sissel Sæther e-post sissel.sather@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim , og merkes med SU-144.

Søknadsfrist: 06.05.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  150764
 • Intern-ID
  2018/7713
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger