NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i norsk litteratur ved Institutt for lærerutdanning

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i norsk litteratur for en periode på fire år med arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Deler av ph.d.-utdanningen kan evt. tas ved det Humanistiske fakultet eller en annen institusjon.

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU.

Stillingen er knyttet til det nyoppstartete prosjektet Barn og katastrofer i narrative fiksjonstekster (Se også prosjektsiden https://www.ntnu.no/ilu/chilca)

Prosjektet tar sikte på å kartlegge norsk katastrofelitteratur i perioden 2001 – 2017, samt å analysere et utvalg av disse med fokus på hvilke bilder, narrativer og sjangre som dominerer, med spesielt fokus på fremstillingen av barn og barndom. Vi undersøker katastrofebilder og barn i (1) litteratur for voksne, (2) litteratur for barn og (3) i tekster som er skrevet av barn. Prosjektet har en kulturteoretisk forankring, og det langsiktige målet er å øke kunnskapen om hvordan katastrofer fortolkes i Norge, og hvilken rolle barn spiller i katastrofediskursen. Det er et viktig poeng å bryte ned tradisjonelle fagdisiplinære grenser mellom barne- og voksenlitteratur og publisert litteratur og barns egen tekstproduksjon.

Den som ansettes skal bidra med å gi dypere innsikt i en spesifikk katastrofediskurs som for eksempel klimakrisen, flyktningekatastrofen, 22. juli, naturkatastrofer m.m, slik den fremtrer i narrative fiksjonstekster. Søkeren skal utforme en selvstendig prosjektbeskrivelse i henhold til utlysningsteksten og innenfor prosjektparaplyen. Vi ønsker spesielt komparative prosjekter som krysser tradisjonelle fagdisiplinære grenser velkommen.

Det forventes at stipendiaten bidrar aktivt inn i fagmiljøet og bosetter seg i Trondheim. Stipendiaten oppfordres til å tilbringe ett semester ved en utenlandsk institusjon.

Arbeidsområder

Dette er en fireårig stipendiatstilling, der 25 % av stillingen er undervisningsoppgaver knyttet til fagseksjonens ordinære undervisning.

Kvalifikasjoner

 • Fullført hovedfag/mastergrad i norsk litteraturvitenskap, norskdidaktikk, allmenn litteraturvitenskap eller tilsvarende utdanning.
 • Prosjektets egenart krever at søkeren må ha morsmålskompetanse i et av de skandinaviske språkene. 

I vurderingen av søknadene er prosjektideen og kvaliteten på prosjektbeskrivelsen viktigst. Videre vil eksamensresultater og personlig egenskaper som selvstendighet, kreativitet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø i lærerutdanningen, bli tillagt stor vekt.

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. 

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 20, fra brutto kr. 436 900 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse 

Søknad

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program. Den som ansettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til fakultetet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder etter tiltredelse). Se lenke til NTNUs nettsider med viktig informasjon til potensielle ph.d.-kandidater: https://www.ntnu.no/phd. 

Søknadsskjema finnes på: http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank

Sammen med søknaden vedlegges

 • Prosjektbeskrivelse i form av en skisse med krav om endelig godkjenning innen seks måneder   etter opptak     
 •        CV, attester og vitnemål
 •        Vitenskapelig arbeid

 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning. 

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Tatjana K. Samoilow, epost tatjana.samoilow@ntnu.no. eller professor Ann Sylvi Larsen, epost ann.s.larsen@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Brith-Eli Åsland, e-post brith.e.asland@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU- 142

Søknadsfrist: 20.06.2018.»

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  150488
 • Intern-ID
  2018/6917
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger