NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Postdoktor i utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i skolen ved Institutt for lærerutdanning

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig en midlertidig stilling som postdoktor i utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i skolen for en periode på inntil tre år (med arbeidsplikt) eller to år (uten arbeidsplikt). Stillingen som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i faglige toppstillinger.

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Postdoktoren skal arbeide innenfor prosjektet Kvalitetsindikatorer og skoleutvikling. Prosjektet har som mål å undersøke utviklingen, bruk og betydningen av kvalitetsindikatorer for organisasjonsutvikling, med et spesielt fokus på skoleutvikling

Prosjektet har som utgangspunkt at det i løpet av de siste 20 årene, i Norge som i resten av den vestlige verden, har blitt utviklet en rekke måleinstrumenter og indikatorer til å måle kvaliteten på opplæringa. Selv om det er gjort enkelte undersøkelser på betydningen av kvalitetsindikatorer, er det fremdeles uklart hvordan og i hvilken grad de bidrar til skoleutvikling. Postdoktoren forventes å både forske på indikatorsettene og utviklingen av dem og på bruken av dem. Det er dermed et krav at om at postdoktoren har en bred analysekompetanse og kan analysere både kvalitative og kvantitative data. I tillegg til forskning har prosjektet som mål å bidra til å styrke kompetansen innen kvantitativ metode og analyse ved instituttet, både innen forskning og utdanning.

Prosjektet ledes av professor Thomas Dahl og er forankret i faggruppa for Skoleutvikling og utdanningsledelse. Det er samarbeid med andre prosjekter og fagmiljø både innenfor og utenfor instituttet.

Arbeidsoppgaver – postdoktor

Hovedoppgaven til postdoktoren vil være forskning inn mot utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i skolen. I prosjektet skal det arbeides med teoriutvikling, metodeutvikling, datagenerering og analyse av så vel registerdata og data generert gjennom prosjektet. Det forventes at postdoktoren skal kunne bidra innenfor alle disse områdene. Utarbeiding av konkrete problemstillinger og forskningsspørsmål vil skje i samarbeid med de som er involvert i prosjektet. Det er ønskelig at postdoktoren generer forskningsspørsmål og gjennomfører forskning i samsvar med egen forskningsinteresse og -kompetanse.

I undervisningssammenheng vil det i første rekke være relevant for postdoktoren å bistå i metodeundervisning og i de emner som fokuserer på skolens styrings- og kvalitetssystemer

Kvalifikasjoner

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. Det kreves fullført norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Søkere uten sluttført doktorgradsutdanning vil kunne bli tatt i betraktning dersom det kan dokumenteres at arbeidet er i sluttføringsfasen.

Aktuelle kandidater må kunne arbeide selvstendig og være åpne for å gå inn i et kreativt samarbeid med forskergruppa.

Den ansatte må ha inngående metodekunnskap, helst knyttet til målinger av komplekse fenomen som utdanning, organisasjonsutvikling og læring. Både doktorgrad i utdanningsvitenskap og i samfunnsvitenskap er relevant bakgrunn. 

Lønns- og arbeidsvilkår

Postdoktor kode 1352 lønnes etter lønnstrinn 57 i Statens lønnsregulativ, brutto kr. 40 475 pr. md. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet. 

Søknad

Sammen med søknaden vedlegges

 •         En kort beskrivelse av forskningsinteresser og deres relevans for prosjektet
 •         CV, attester og vitnemål
 •         Vitenskapelig arbeid 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning. 

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Thomas Dahl, telefon 98 29 11 81, e-post thomas.dahl@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Brith-Eli Åsland, e- post brith.e.asland@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU- 161.

Søknadsfrist:. 09.05.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  9. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  150394
 • Intern-ID
  2018/8852
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger