Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.200 studenter og 160 ansatte.

Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to. Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern.

Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.

Stipendiat i kjønnsforskning

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i kjønnsforskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Den som ansettes vil være tilknyttet Nettverk for kjønnsforskning.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 1. august 2018.

Forskningsområdet for stillingen er den posthumane vendingen som de siste årene har preget teoriutvikling innenfor kjønnsforskningsfeltet. Sentralt i forskningsområdet er kritiske perspektiver på strukturell (u)likhet i en globalisert verden, klima, velferdsstaten, etikk, vitenskapsteori og kunnskapsproduksjon. Stillingen er dermed også relevant for pågående teoriutvikling også innenfor tilgrensende fagområder slik som queer ecologies, crip theory & disability studies, dekoloniale studier, miljø, energi og samfunn, kritiske rasestudier, monsterstudier, (feministisk) vitenskapsteori, samfunnsvitenskap og kulturstudier.

Søker bes utforme en prosjektide med utgangspunkt i tematikk knyttet til den posthumane vendingen i kjønnsforskningsfeltet. Aktuelle tilnærminger kan være:

 • Kunnskapsproduksjon: Hvilken betydning har posthumane perspektiver som en mulig reforhandling for spørsmål om epistemologi og ontologi i vår tid? Aktuelle case her kan være feministisk vitenskapsteori eller studier av slike forhandlinger i spekulativ fiksjon.
 • Identitet og tilhørighet: Den posthumane vendingen utfordrer tradisjonelle forskjellsstrukturer. Aktuelle case her kan være hvordan dette manifesterer seg i politiske debatter, populærkultur eller medielandskap.
 • Velferdsstaten og velferdsteknologier: Økende bruk av teknologi i helse, omsorg og velferdssektoren bringer med seg politiske og etiske utfordringer knyttet til brukermedvirkning og effektivisering av helse- og velferdstjenester. Aktuelle case her kan for eksempel være studier av teknologi-medierte helsetjenester, slik som omsorgsroboter og reproduktiv assistanse.
 • Bioteknologi og etikk: Hva slags muligheter gir posthumane perspektiver inn i vår tids etiske debatter om blant annet sorteringssamfunn og kroppsmodifisering? Aktuelle case her kan eksempelvis være spørsmål om eggdonasjon og fosterdiagnostikk.
 • Klima og bærekraftig utvikling: På hvilke måter forhandles ideer og diskurser om det posthumane, og i hvilke kontekster? Aktuelle case her kan være normkritiske perspektiver på klimapolitikk, dyrevelferd og matpolitikk.

Søker bes legge ved en prosjektskisse på maks 5 sider.

Den som ansettes må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor kjønnsforskning eller annen relevant fagbakgrunn, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Søker må ha oppnådd mastergrad eller levert masteroppgave til vurdering innen søknadsfristens utløp. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 436.900 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Lene Myong, tlf +47 51831509, epost lene.myong@uis.no eller til førsteamuensis Ingvil Hellstrand, tlf +47 51831543, epost ingvil.f.hellstrand@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Helene Engelsgjerd Figved, tlf +47 51831558 epost helene.e.figved@uis.no.

Nettverket tilstreber å skape et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer personer med minoritetserfaring til å søke stillingen.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  150289
 • Intern-ID
  30079222
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger