NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis/Professor i funksjonshemming og samfunn

Institutt for sosialt arbeid er et av de større sosialfaglige instituttene i Norge. Instituttet har i dag ca. 60 ansatte og mer enn 700 studenter. Instituttets bachelorprogrammer er blant de mest søkte i landet. Institutt for sosialt arbeid tilbyr bachelorgradsstudier i barnevern og sosialt arbeid, mastergradsutdanning i funksjonshemming og samfunn, sosialt arbeid og barnevern, og etter- og videreutdanning. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innenfor sosialt arbeid, barnevern og funksjonshemming og samfunn. I tillegg til undervisning foregår det forskning innenfor et bredt spekter av sosialfaglige og velferdsfaglige problemstillinger. Forskningsmiljøene samarbeider med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt.

Vi utlyser en fast stilling som førsteamanuensis/professor i funksjonshemming og samfunn.

Den som ansettes vil få særlig ansvar for undervisning, veiledning og forskning innenfor fagområdet funksjonshemming og samfunn. Den som ansettes må ha fagbakgrunn som er relevant for dette, og en forskningsprofil orientert mot samfunnsvitenskapelige problemstillinger om funksjonshemming.Stillingen innebærer oppfølging og veiledning av studenter, evaluering og sensurering.

Stillingen er i hovedsak knyttet til masterprogrammer ved instituttet, men den som ansettes må påberegne og bidra noe i de øvrige utdanningsprogrammene. Stillingen innebærer samarbeid internt ved universitet, med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt så vel som nettverksarbeid med sosialfaglige utdanninger nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsområder

 • ansvar for undervisning og forskning primært innen masterprogrammer og særskilt på master i funksjonshemming og samfunn samt i metodeemner
 • eksamensarbeid
 • rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde, og skal også ta på seg administrative oppgaver.
 • ivareta det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte.
 • plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • veiledning av bachelor-, mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde.

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes i stillingen må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Det kreves vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå med relevans for fagområdet, fortrinnsvis i samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag eller tilsvarende. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

Personlige egenskaper som evne til teamarbeid og samarbeid, selvstendighet, ansvarsfullhet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

For ansettelse av professor:

For ansettelse som professor kreves det kvalifikasjoner og erfaring som nevnt overfor. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. Ved arbeider av særlig høy kvalitet der søkeren utvilsomt har bidratt med originalitet og selvstendighet, kan kravet til antall artikler reduseres noe.

Det vil videre bli lagt vekt på evne til å skaffe ekstern finansiering av forskning, dokumentert undervisningsinnsats, utvikling av undervisningsmateriale, og veiledning av studenter på alle nivå.

For ansettelse av førsteamanuensis:

For ansettelse som førsteamanuensis kreves det kvalifikasjoner og erfaring som nevnt ovenfor. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

Pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse som professor/førsteamanuensis:

 • Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse (tidligere kalt praktisk universitetspedagogisk kompetanse) og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
 • Det blir lagt stor vekt på interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, nye og aktive undervisningsmetoder og internasjonalisering. Erfaringer med metodeundervisning er ønskelig.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Lønns- og arbeidsvilkår

Førsteamanuensis, kode 1011, lønnes med minimum årslønn kr. 490 900,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 490 900 til kr. 686 900 avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Professor, kode 1013, lønnes med minimum årslønn kr. 611 700,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 661 700,- til kr. 815 800,- avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge: 

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Riina Kiik, riina.kiik@ntnu.no, telefon 466 84 620.

Spørsmål om selve søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Aaste Line Strand, aaste.l.strand@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-141

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Tunga
 • Jobbnorge-ID
  150202
 • Intern-ID
  2018/6832
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger