Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

 

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

 

Førsteamanuensis/førstelektor i psykisk helse

Ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i psykisk helse


Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 ansatte og om lag 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. I tillegg er fire forskningssenter knyttet til fakultetet innen fagområdene samhandling, helseforskning, kunnskapsbasert praksis og omsorgsforskning. Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, mellom annet gjennom øvinger i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forsknings- og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap er vi om lag 210 tilsatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med sju ulike fordypningsområder. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

 

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til desentralisert program ved bachelor i sykepleie hvor studentene følger samlingsbasert undervisning, studiegrupper og kliniske studier over 4 år. Desentralisert er et komplementært team som trenger kompetanse innen alle emneområder. Vårt behov ved denne stillingen er knyttet til psykisk helse. Desentralisert utdanning baserer seg i stor grad på studentaktive metoder. En del reisevirksomhet i forbindelse med studiegrupper og oppfølging av studenter i kliniske studier må påregnes.

                                         

 Ansvars- og arbeidsoppgaver: 

 • undervisning, veiledning og forskning innenfor relevante sykepleiefaglige emner knyttet til instituttets studieprogram og fakultetets forskningsprofilerundervisning og veiledning av studenter i ferdighetstrening og simulering

 • ansvar for emneområdet psykisk helseoppfølging av studiegrupper

 • oppfølging av studenter i ulike prosjekt og i kliniske studier

 • evaluering og sensurering

 • fagutvikling og samarbeid med det kliniske feltet for å sikre høyt faglig nivå på studiene

Den som tilsettes må bidra innenfor ulike faglige institusjonsbyggende oppgaver som for eksempel studiekoordinering, emneansvar samt medvirkning i forskergruppe. Et viktig ansvarsområde er fagutvikling og samarbeid med det kliniske feltet for å sikre at studiene holder et høyt faglig nivå.

Stillingen innebærer samarbeid internt ved høgskolen så vel som med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Stillingen er i hovedsak knyttet til desentralisert program, men den som tilsettes vil også måtte påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver i andre årsenheter og andre studietilbud i instituttet.      

Kvalifikasjonskrav:

 • grunnutdanning i sykepleie og relevant master/hovedfag og avlagt ph.d- grad eller dokumentasjon på førstelektorkompetanse innenfor relevante fagområder                           

 • praksisnær kompetanse og klinisk arbeidserfaring relatert til psykisk helse

 • pedagogisk kompetanse 

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk samt på engelsk

 • god IKT-kompetanse
           

Ønskede kvalifikasjoner:

 • utdanning og praksis innen psykisk helse

 • høgskolepedagogikk

 • veilederkompetanse

 • bred klinisk praksis

 • undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning


Personlige egenskaper:

 • selvstendig og ansvarlig

 • initiativrik

 • gode samarbeidsevner

 • gode formidlingsevner

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og kan bli bedt om å holde en prøveforelesning.

 

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.


Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til stilling som førsteamanuensis/førstelektor kan det være aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor i ett år.

 

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Vi tilbyr:

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011/1198Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstida

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden. 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon:
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

 

1) Fagseksjonsleder Terje Årsvoll Olsen, 55 585514                                        

2) Instituttleder Georg Førland, 52702636                                        

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  150196
 • Intern-ID
  18/02690
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger