NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Åpen stilling som postdoktor i psykologi

Ved Institutt for psykologi er det ledig en midlertidig stilling som postdoktor i psykologi for en periode på to år, uten undervisningsplikt. Stillingen som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i faglige toppstillinger.

Institutt for psykologi har i dag over 110 ansatte og ca. 1100 studenter. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi, og tilbyr profesjonsstudium i psykologi, samt studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet har også tre psykologiske poliklinikker; voksen-, barne- og nevroklinikk. Poliklinikkene mottar pasienter og gir klinisk behandling som et ledd i profesjonsutdanningen i psykologi. Det er et utstrakt forskningssamarbeid internt på instituttet, og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon for forskning er å være i front internasjonalt på enkelte fagområder og nasjonalt ledende på andre fagområder.

Arbeidsområder - postdoktor
Institutt for psykologi søker etter kandidater som ønsker å undersøke og formulere nyskapende tema og problemstillinger innenfor det psykologiske fagfeltet. Postdoktorstillingen lyses åpent ut innenfor fagfeltet psykologi.

Kvalifikasjoner
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06) (http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102). Det kreves fullført norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. For å bli vurdert til stillingen, må søkeren ha gjennomført og fått godkjent disputas innen søknadsfristen.

Aktuelle søkere skal legge frem forslag til prosjekt. Ved ansettelse av postdoktor vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en utdypende beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet/prosjektene. I prosjektbeskrivelsen skal det være en framdriftsplan med hovedaktiviteter og milepæler for prosjektet. Videre skal det gis en detaljert formidlingsplan som omfatter planlagte artikler. For disse artiklene skal det redegjøres for de spesifikke problemstillinger og/eller hypoteser, datagrunnlaget og metodevalg. Formidlingsplanen bør beskrive hvilke tidsskrift man tar sikte på å publisere i. Originaliteten av de planlagte vitenskapelige artiklene skal også beskrives. Det forventes at søkeren skal kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden. 
 • Prosjektets relevans for forskningsstrategi beskrevet i NTNUs strategi 2018-2025 - Kunnskap for en bedre verden, samt instituttets egen strategi.
 • Forskningsrelevant erfaring slik som publisering og arbeid med forskningsprosjekt.
 • Personlige egenskaper som fleksibilitet, samarbeidsevne og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.
 • Anbefalinger/referanser
 • Tematisk tilpasning til forskningsmiljøene ved Institutt for psykologi

Den som ansettes må beherske et skandinavisk språk eller engelsk.

Lønns- og arbeidsvilkår
Stillingen som postdoktor, kode 1352, lønnes etter lønnsramme 24 i Statens lønnsregulativ, fra brutto kr. 490 900,- pr. år., avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad
Sammen med søknaden vedlegges:

 • prosjektbeskrivelse og publiseringsplan (inntil 10 sider inkludert referanseliste)
 • CV, attester og vitnemål (søkere som ikke enda har fått vitnemål fra doktorgraden, må kunne dokumentere at disputas er fullført og godkjent) 
 • søkerens fem viktigste vitenskapelige arbeider

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sitt bidrag.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til instituttleder Ute Gabriel, telefon 73 59 17 78, e-post ute.gabriel@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Dokumenter sendt inn etter søknadsfristen vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen. Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Stillingens referansenummer er: SU-123

Søknadsfrist: 29.04.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  150043
 • Intern-ID
  2018/5154
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger