NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i spesialpedagogikk.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om barndom, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap, tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk. Instituttets vitenskapelige stab består for tiden av 22 professorer, 28 førsteamanuenser, 10 universitetslektorer, 3 forskerstillinger, 3 postdoktorer og 16 stipendiater.

Stillingsbeskrivelse
Den utlyste stillingen forventes å bidra med forskning og undervisning innenfor spesialpedagogikk. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og arbeidsoppgavene forutsetter et utpreget samarbeid mellom kolleger på instituttet og institusjonen for øvrig, men også med samarbeidende institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Det vurderes som positivt om den som ansettes kan bidra til utvikling av forskning og undervisning på tvers av eksisterende fagområder på instituttet.

Den som ansettes skal ta del i undervisningen i samsvar med den studieordningen som gjelder til enhver tid, og har plikt til å delta i eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse. Den som ansettes har videre rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde, og er også pliktig til å ta på seg administrative oppgaver. Den som ansettes, ivaretar det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte på fagområdet spesialpedagogikk. Dette innebærer å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av forskningsområder og undervisning, herunder også etter- og videreutdanning. Den som ansettes vil få undervisningsoppgaver knyttet til grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger samt lese- og skrivevansker, i tillegg til veiledning på bachelor-, mastergrads- og doktorgradsnivå på fagområdet spesialpedagogikk.

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjoner
For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves vitenskapelig kompetanse på minimum ph.d-nivå på vesentlige områder innen spesialpedagogikk.

 • Den som ansettes må ha kompetanse innenfor det spesialpedagogiske feltet med vekt på lærevansker knyttet til områdene lesing, skriving og/eller språk
 • Vedkommende bør i tillegg ha kompetanse i grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger.
 • Evne til å publisere forskningsresultat ut over doktorgrad på et høyt nivå innenfor fagområdet. Internasjonal publisering blir vektlagt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.
 • Erfaring fra deltakelse i forskningssamarbeid/-gruppe blir vektlagt.
 • Det legges vekt på faglig engasjement for både forskning og undervisning, og å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning er påkrevd, og erfaring med ansvar for studieprogram og/eller større emner er en fordel.
 • Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse (tidligere kalt praktisk universitetspedagogisk kompetanse) og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Personlig egnethet som engasjement, kreativitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Vi søker en person med gode samarbeidsegenskaper og som er nytenkende både innen undervisning og forskning.

Lønns og arbeidsvilkår
Førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 485 700. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 485 700 til kr. 719 600 avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs. 

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag

Søknad
Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5 - 10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Hans Petter Ulleberg, e-post hans.petter.ulleberg@ntnu.no eller professor Øyvind Kvello, epost oyvind.kvello@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther, e-post sissel.sather@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden, SU-131. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 22.04.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  149887
 • Intern-ID
  2018/6147
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger