Universitetet i Bergen

Geofysisk institutt

Tekst: Kunnskapsrik og målbevisst?

Postdoktor i fysisk oseanografi

Ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen er det ledig ei stilling som postdoktor i fysisk oseanografi knytt til Arven etter Nansen (http://nansenlegacy.org). Stillinga er for ein periode på 4 år. Arbeidsstad er delt mellom Geofysisk institutt, UiB og Norsk polarinstitutt med hhv. 2 år ved kvar stad. Den første perioden blir i Bergen.


Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Stillinga er knytt forskingsprosjektet Arven etter Nansen (http://nansenlegacy.org). Arven etter Nansen er det norske arktiske forskingsfellesskapet sin felles innsats for å etablere ei heilskapleg forståing av det arktiske marine klima og økosystem i endring. Prosjektet skal gi ein vitskapleg kunnskapsbase som er nødvendig for framtidig bærekraftig ressursforvalting i Barentshavet og kringliggande havområde. Det er et samarbeidsprosjekt mellom ti norske forskingsinstitusjonar med varigheit på 5 år, 2018-2023. Aktivitetane i prosjektet vil omfatte internasjonalt samarbeid, og fleire tokt med det nye isgåande forskingsfartyet Kronprins Haakon.


Den som vert tilsett vil vere ein del av forskingsgruppa i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt. Forskinga skal sikte på å identifisere og kvantifisere prosessane som styrer 1) varmebudsjettet nord for Svalbard, med særlig fokus på den varme atlantiske grenselagsstrømmen, og 2) posisjon og variabiliteten av termohaline polarfronten i det sentrale Barentshavet. Vidare vil kandidaten undersøke prosessane på skalaer frå mesoskala kvervlar til småskala turbulens og blanding, inkludert skråbassengutvekslingar, utveksling på tvers av frontar, vinterkonveksjon, tidevann og indre bølger. Arbeidet vil vere basert på observasjonar frå tokt, undervassobservasjonar og bøyer. Kandidaten vil delta i tokt på forskingsfartyet Kronprins Haakon og utføre målingar og hente inn data. I tillegg til moderne skipsbasert utstyr og oseanografisk instrumentering på bøyer, vil mikrostruktur-målesystema (en undervassglider utstyrt med mikrostruktur sensorar, skipbaserte vertikale mikrostrukturprofilar) verte nytta. Forskingsgruppa har den nødvendige kompetansen for å gjennomføre disse målingane. Arbeidet skal gjennomføras i nært samarbeid med forskargrupper frå Norsk Polarinstitutt (NPI) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), samt et solid internasjonalt nettverk. Den som vert tilsett i stillinga skal også samarbeide med ein ph.d.-student. Arbeidsstaden er ved Geofysisk institutt i Bergen dei første to åra (med professor Ilker Fer), etterfulgt av to år i Tromsø ved Norsk polarinstitutt (med dr. Arild Sundfjord).

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Kandidaten må ha oppnådd ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning i oseanografi, meteorologi, fysikk, anvend matematikk eller liknande fagområde, eller ha levert doktoravhandlinga til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Vidare vert det krevd ei grundig forståing av sub-mesoskala fenomen, småskala blandingsprosesser og deira påverknad, gode og relevante publikasjonar i dette fagfeltet og erfaring med innsamling og handsaming av data frå relevante målesystem. Erfaring med design, planlegging og organisering av feltarbeid vert vektlagt. Erfaring med undervass-gliderar er ein føremon. Den som vert tilsett må rekne med å delta på tokt av 2-3 veker varigheit (vanlegvis ein gong i året).
 • Gode ferdigheiter i programmering
 • Erfaring frå dataanalyse
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode engelskkunnskapar, skriftleg og munnleg.

Om postdoktorstillinga

Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i faglege toppstillingar. Åremålsperioden for denne stillinga er 4 år. Det er inga undervisingsplikt, men det er forventa at kandidaten tar del i formidling av prosjektresultat. Ingen kan tilsetjast i meir enn ein åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon.


Etter tiltreding skal postdoktoren i samarbeid med rettleiar og instituttleiar utarbeide ein plan for kvalifiseringsarbeidet, inkludert framdriftsplan.

 

Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.

 

Vi kan tilby:

 • eit godt og faglig utfordrande arbeidsmiljø

 • løn etter lønssteg 57 (kode 1352/lønsramme 24, alternativ 1) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 490 900 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.

 • medlemsskap i Statens pensjonskasse

 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort (1 side) utgreiing om dine forskingsinteresser og korleis desse høver med den utlyste stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga.

 • CV

 • karakterutskrifter og vitnemål, samt stadfesting på at doktorgradsavhandlinga er levert

 • relevante attestar

 • og liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)

 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.


Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Ilker Fer, Geofysisk institutt, ilker.fer@uib.no

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

 

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til ein kvar tid gjeld for stillinga.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  11. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  149701
 • Intern-ID
  2018/3051
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger