Samisk høgskole er en statlig høyere utdannings- og forskningsinstitusjon. Den tar et samisk og et urfolksperspektiv i all utdanning og forskning, hvor samisk språk, tradisjonell kunnskap og innovasjon har en sentral rolle. Samisk høgskole har 270 studenter og over 100 ansatte. Senter for samisk i opplæringa, som er et nasjonalt kompetansesenter, er også en del av Samisk høgskole.

Professor i samisk litteratur fast stilling - med snarlig tiltredelse

Ved Institutt for språk, reindrift, duodji og samfunnsvitenskap er det ledig stilling som professor i samisk litteratur.

 

Arbeidsområde:

Hovedarbeidsområdet er undervisning, veiledning, forskning og formidling av samisk litteratur. Undervisning skal skje etter de til enhver tid gjeldende læreplaner. Stillingsinnehaveren skal fremme og lede forskning først og fremst i samisk litteraturforskning. Den ansatte skal delta i arbeid med revidering av litteraturvitenskapelige studieprogram. For øvrig er det naturlig at stillingsinnehaveren i sitt virke følger Samisk høgskoles samiske profil.

 

Plassering i organisasjonen og stillingens oppgaver kan forandres på grunn av organisasjonsendringer.

 

Andre arbeidsoppgaver:

Arbeidsforpliktelsen i stillingen kan medføre at den ansatte kan få ansvar for andre oppgaver innenfor virksomheten til Samisk høgskole. Dette kan f.eks. være:

- faglig ledelse av studietilbud eller studieenhet(er).

- veiledning og rådgiverfunksjon i tillegg til ordinær undervisningsplikt

- undervisning og faglige oppgaver i forbindelse med etterutdanningskurs og andre kurs/konferanser.

- bidra i forbindelse med institusjonens sosiale og kulturelle arrangement

- delta i styrearbeid, som f.eks. i forsknings- og studiestyret eller andre utvalg.

 

Ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger ved Samisk høgskole skal delta aktivt i arbeid med utvikling av nye studietilbud og delta i forskningsarrangement i henhold til Samisk høgskoles profil.

 

Forsknings- og utviklingsarbeid (FOU-arbeid):

Det understrekes at FOU-arbeid som utføres innenfor de ansattes stillingsressurser er nyttig for høgskolens støttefunksjoner. Utviklingsarbeidet kan omfatte utarbeidelse av læremidler og nye fagplaner, samt annet forsknings- og utviklingsarbeid.

 

 

Kompetansekrav

Søkere må ha sakkyndighet om stillingen i følgende delområder:

 • utvikling av forskning og undervisning om dagens samiske litteratur
 • utvikling av forskning og undervisning om samisk muntlige tradisjoner

 

Til stillingen kreves det doktorgrad eller tilsvarende utdanning i samisk litteraturforskning. Det kreves bred erfaring i forskningsledelse, veiledning av doktorgradskandidater, internasjonalt forskningssamarbeid og undervisningskompetanse innenfor fagfeltet.

 

For øvrig skal søkeren oppfylle kompetansekravene i professorstillinger etter forskrift fra utdanningsdepartementet i Norge i FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-2, og det henvises til den.

 

Hvis det ikke er kvalifiserte søkere som etter forskrift § 1-2 kan ansettes fast, kan det vurderes å ansette søkeren for begrenset tid, etter universitets- og høgskoleloven § 6-5 (1), for tre år etter en slik stillingskode og stillingstittel som søker er kvalifisert for. Kandidaten må i det tilfelle vurderes som kvalifisert som professor innen tre år. Dersom søkeren vurderes som kvalifisert, ansettes vedkommende i en fast stilling som professor.

 

Til stillingen kreves det bl.a. pedagogisk grunnkompetanse i høyere utdanning, og den som ansettes får tilbud om å løfte sin pedagogiske grunnkompetanse hvis kompetansekravene ikke er oppfylt før ansettelsen.

 

Ved ansettelse i fast stilling ved Samisk høgskole kreves det at ansatte har kompetanse i samisk muntlig og skriftlig.

 

For å ansettes stilles det krav om særskilt gode samarbeidsevner og erfaring/interesse for tverrfaglig virksomhet.

 

Lønn

Professor l.pl. 17.510, stillingskode 1013, lt. 69-88 (611 700–989 000 kr.).

 

Etter lønnspolitikken ved Samisk høgskole gis det to ekstra lønnstrinn for formelle kunnskaper i samisk på minst 60 studiepoeng eller grunnfagsnivå.

 

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

 

Generelt

Tilsettingen gjøres i henhold til de lover, avtaler og retningslinjer som gjelder for ansatte i staten og høgskolesektoren i Norge.

 

Søknaden skal inkludere CV, bekreftede studie- og arbeidsbekreftelser, fullstendig liste over vitenskapelig arbeid og relevante publikasjoner i tre eksemplarer.


Søkere kan innkalles til intervju eller til å holde en prøveforelesning.

 

Flyttegodtgjørelse betales etter statens regulativ. Samisk høgskole kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Finnmark har egen ordning for nedskriving av studielån og skattefradrag. Samisk høgskole har avtale om inkluderende arbeidsliv og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

 

Det gjøres oppmerksomt på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

 

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

 

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Marit Meløy, tlf.+47 78448499, e-post: marit-meloy@samiskhs.no

  

Søknad med CV og dokumentasjoner sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe 75 54 22 27.

 

Søknaden inkludert CV, bekreftede studie- og arbeidsbekreftelser, fullstendig liste over vitenskapelig arbeid og relevante publikasjoner, skal også sendes vi post eller leveres til Samisk høgskole i tre eksemplarer til adresse: Samisk høgskole, personalavdelingen, Hánnoluohkká 45, N-9520 Kautokeino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  13. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Samisk høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Kautokeino
 • Arbeidssted
  Guovdageaidnu/Kautokeino
 • Jobbnorge-ID
  149693
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger