NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Førsteamanuensis i Human Factors (IV-111/18)

Ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) er det ledig stilling som førsteamanuensis innen Human Factors. Vi søker spesifikt etter personer med kompetanse fra maritim næring/offshore operasjoner. Instituttet er hjemmehørende i Ålesund, og arbeidsoppgavene skal utføres der.

Instituttet driver utdanning og forskning innen nautikk, shipping og shippingledelse, operativ ledelse, maritim logistikk og relaterte teknologiområder som skipsdesign og produkt- og systemdesign.  Det er for tiden ansatt ca. 80 personer på instituttet.

Den utlyste stillingen vil være tilknyttet Bachelorstudiet i Shipping Management og Masterstudiet i Management of Demanding Marine Operations.  Den som blir ansatt vil ha særlig ansvar for undervisning og forskning innen menneskelige faktorer.

 Arbeidsoppgaver vil være:

• Undervisning og veiledning innen aktuelt fagområde
• Utvikling av undervisningsmateriell
• Initiering og/eller deltagelse i forsknings- og/eller utviklingsoppgaver innenfor aktuelle fagområder.

Det gjøres oppmerksom på at undervisning spesielt på Bachelorstudiet skal foregå på norsk.

Den som ansettes i stillingen må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Vedkommende må også ha dokumentert vitenskapelig kompetanse innenfor en eller flere deler av fagområdet med vekt på de områder som denne stillingen har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Kvalifikasjonskrav til stillingen:
• PhD-grad innen Human Factors, med spesiell fokus mot maritime anvendelser (skipsbro eller maskinrom)
• Relevant arbeidserfaring innen utvikling av kontrollsentre (skipsbro eller maskinrom)
• Særskilt fokus på erfaring innen brukbarhetsstudier, menneskelige feil, menneske-maskin samspill, «brukersentrert» design
• Programmeringserfaring (SQL, Powerbuilder etc.)
• Relevant yrkeserfaring fra maritim virksomhet
• Erfaring fra undervisning og veiledning på universitetsnivå.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformen i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra ph.d.- og masteroppgaveveiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen.  Universitetet tilbyr slikt kurs.  

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning.

Den som blir ansatt skal ivareta det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Vedkommende plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisnings¬opplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Han/hun skal veilede bachelor- og master-studenter innen sitt fagområde, og plikter også å ta del i administrativt arbeid.

Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endring som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner som ansettes i mannsdominerte fagmiljø tilbys startpakker. I tillegg har vi kvalifiseringsstipend og mentorprogram for kvinnelige forskere.

Lønn etter Statens lønnsregulativ, kode 1011 førsteamanuensis. Normal avlønning er brutto kr 558 500 - 860 500 pr. år. Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos Instituttleder Hans Petter Hildre, e-post: hans.p.hildre@ntnu.no.

Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU") som forefinnes på nettet: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

• Bekreftede vitnemål, attester og en liste over søkerens vitenskapelige arbeider.
• Vitenskapelige arbeider – trykte eller utrykte – som søkeren ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider).
• En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen.
• En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

 

Det vil bli lagt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

  

Søknaden sendes elektronisk via link på denne siden. Merk søknaden med ref.nr. IV-111/18.
Søknadsfrist: 03.04.2018.

 

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Jobbnorge-ID
  149567
 • Intern-ID
  2018/4881
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger