NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

 

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Universitetslektor/førstelektor innen teknisk kjemi/materialteknologi

Ved Institutt for Materialteknologi (IMA) ved Fakultet for Naturvitenskap (NV), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det ledig en fast 100%-stilling som universitetslektor/førstelektor.

Som ansatt hos oss vil du bidra til å utdanne fremtidige ingeniører innen teknisk kjemi, materialteknologi og olje og gassteknologi. Du vil arbeide med interessante problemstillinger knyttet til undervisning og utvikling av nye undervisningsmetoder innen instituttets utdanningsområder. Du må ha evne til å arbeide selvstendig, evne til å omgås og samarbeide med kolleger, studenter og næringsliv.

Informasjon om instituttet
Instituttet for materialteknologi dekker forskning og undervisning innen kjemi og materialteknologi. Vi har forskningsgrupper innen Fysikalsk Metallurgi (FM), Ressurser Energi og Miljø (REM), Elektrokjemi, og Funksjonelle materialer og materialkjemi (FACET). Vi bidrar i vesentlig grad til studieprogrammene Materialteknologi (både bachelor ingeniør og masterutdanning), Kjemi (bachelor ingeniør), Olje og Gassteknologi (bachelor ingeniør), Industriell kjemi og bioteknologi (master), og Nanoteknologi (master). Videre har instituttet ansvaret for undervisning i grunnleggende kjemiemner både for 3-årige ingeniørutdanninger (bachelor) og 5-årige sivilingeniørutdanninger (master).

Instituttet har 6 universitetslektorer, 15 førsteamanuenser, 19 professorer, 14 toerstillinger, og 105 i midlertidige vitenskapelige stillinger (PhD-studenter, postdoktorer og forskere).

Mer informasjon om instituttet på: www.ntnu.no/materialteknologi

Arbeidsoppgaver
Instituttet ønsker med denne stillingen primært å styrke undervisningen innen bachelorprogrammene kjemi, materialteknologi og olje og gassteknologi. Arbeidsoppgavene vil omfatte forskningsbasert undervisning, veiledning og næringslivskontakt innenfor ett eller flere av fagområdene:
• Teknisk kjemi (fysikalsk kjemi, kjemiteknikk, prosesskjemi)
• Materialteknologi

I tillegg ønsker instituttet å styrke sitt pedagogiske utviklingsarbeid, så dokumentert erfaring med emneutvikling og/eller ingeniørfaglig didaktikk vil bli tillagt vekt.

Den totale arbeidsplikten fordeles på feltene utdanning, forskning og administrasjon. De administrative oppgavene vil typisk være relatert til koordinering, planlegging, utvikling og gjennomføring av instituttets undervisningsoppgaver. I tillegg vil den personen som blir ansatt kunne få et særlig ansvar for koordinering av vårt studie innen olje og gass-teknologi.

Fordeling av arbeidsoppgaver i stillingen vil i utgangspunktet være ca 60% undervisning, ca 20 % forskning og ca 20% administrasjon, men denne fordelingen vil kunne endre seg over tid for å best støtte opp under instituttets behov i forbindelse med aktiviteter innen utdanning og forskning.

Arbeidsoppgavene innen forskning og utdanning vil inkludere pedagogisk utviklingsarbeid. Det vil også være ønskelig med forskning og publisering innen undervisning og undervisningsmetodikk.

Kvalifikasjoner
Du må ha en mastergrad (dersom universitetslektor) eller doktorgrad (dersom førstelektor) innen kjemi, materialteknologi eller nærliggende relevante fagområder. I tillegg vil vi legge vekt på at du har relevant praksis og erfaring innen fagområdene i listen over.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli tillagt stor vekt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art.

Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå et godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU tilbyr slike kurs.

Vi forventer at du kan arbeide selvstendig, tar initiativ og har gode samarbeidsevner i forhold til å jobbe med faglig utvikling av det faglige innholdet i emnene våre og utdannings-programmene.

Vi viser til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Det er en forutsetning for stillingen at søkeren behersker norsk eller svensk/dansk språk, samt engelsk både muntlig og skriftlig. Du vil bli vurdert på bakgrunn av søknad, intervju, sakkyndig vurdering (dine faglige kvalifikasjoner) og eventuell prøveforelesning (formidlingsevne og pedagogiske ferdigheter).

Stillingsinnehaver ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Vedkommende plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.

Den tilsatte må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

Lønns- og arbeidsforhold
Vi kan tilby:
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø.
• Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 
Stillingen er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og reglementer for tilsatte i staten. Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes lovbestemt 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Gjennom pensjonskassen tilbyr vi medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger. Les mer på www.spk.no.
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Faggruppeleder Eirik Sundby, telefon 902 07 603, e-post eirik.sundby@ntnu.no, eller Instituttleder Jostein Mårdalen, telefon 982 83 910, e-post: jostein.mardalen@ntnu.no.

Om søknaden
Søknaden skal inneholde:
• CV med informasjon om oppnådde kvalifikasjoner og fullstendig publikasjonsliste med opplysninger om hvor arbeidene er offentliggjort
• Attester og vitnemål
• Informasjon om undervisningserfaring og annen pedagogisk virksomhet, inkludert utvikling av studieprogram, pensum, erfaring som foreleser, og utvikling av læringsmetoder og læringsmiljø
• Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som søkeren ønsker at det tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider). Fellesarbeider vil også bli bedømt
• Informasjon om formidlingsaktivitet
• Annen informasjon som søkeren finner relevant

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeidene er vanskelig å identifisere søkerens bidrag, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for dette.
Søknaden vil bli bedømt av en sakkyndig komité. De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.
 
Søknad med CV og referanser, vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden. Kun søknader registrert i jobbnorge vil bli vurdert.
Merk søknaden med stillingsreferanse: NV-36/18
 
Søknadsfrist: 03.04.18

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  149557
 • Intern-ID
  2018/8146
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger