Universitetet i Bergen

Institutt for biovitenskap

Tekst: Bli med å skape fremdragende forskning

Førsteamanuensis i molekylærbiologi – inntil 3 stillingar

Ved Institutt for biovitskap (BIO) (http://www.uib.no/bio) er det ledig inntil 3 stillingar som førsteamanuensis innan molekylærbiologi.

 

Om instituttet

BIO er det største av sju institutt ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, og har om lag 260 tilsette, inkludert 56 professorar og førsteamanuensar, om lag 130 ph.d.-kandidatar og 50 teknisk tilsette. Instituttet har ei svært brei forskings- og undervisningsaktivitet innan biologisk vitskap.

 

Førsteamanuensisstillinga(ne) er knytt til molekylærbiologigruppa som vil omfatte 13 senior- stillingar med denne rekrutteringa. Hovudkompetansen i gruppa er innan forsking på protein, signalering, metabolisme og bioinformatikk. I tillegg vert molekylærbiologiske metodar nytta ekstensivt i andre forskingstema ved instituttet, slik som fiskehelse, utviklingsbiologi og fysiologi, mikrobiologi, økologi og evolusjon. BIO administrerer 10 utdanningsprogram, inkludert bachelor- og masterprogram i molekylærbiologi.

 

Molekylærbiologigruppa ved BIO har moderne laboratoriefasilitetar og er godt utstyrt for moderne biokjemisk, molekylær og cellebiologisk forsking. Forskingsinfrastrukturen inkluderer ein sebrafiskfasilitet, proteinanalyselaboratorium, eit LC-MS laboratorium og eit Agilent Seahorse instrument for metabolske studiar. Dei tilsette har tilgang til kjernefasilitetar for biletanalyse, elektronmikroskopi, flow cytometri, proteomikk, NMR og genomikk (inkludert NGS) ved Universitetet i Bergen.

 

Arbeidsoppgåver / forskingsområde

Vi søkjer å rekruttere ein framifrå forskar med dokumentert erfaring frå forsking, rettleiing og undervisning innan molekylærbiologi. Vi søkjer ein kandidat på veg opp i karrieren med sterkt potensial for forsking på høgt internasjonalt nivå. Forskinga skal inkludere ei eksperimentell tilnærming og adressere aktuelle spørsmål, fortrinnsvis med synergi med eit eller fleire av fokusområda innan molekylærbiologi ved instituttet. Dette inkluderer proteinstruktur og funksjon, signalering og regulering i biologiske system, funksjonell genomikk og bioinformatikk.

 

Søkjarar med erfaring frå eit eller fleire av fylgjande område vert føretrekne:

 • Biomolekylær struktur og funksjon

 • Genregulering, inkludert epigenetikk og celledifferensiering

 • Molekylær signalering og regulering i biologisk system

 • Molekylære mekanismar i evolusjon

 • Funksjonell genomikk 

Ved innstilling til stillinga(ne) vil instituttet sine behov for å dekke relevante faglege område vere eit av vurderingskriteria.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 

Ein føretrekt kandidat

 

 • må ha doktorgrad innan molekylærbiologi eller anna relevant felt

 • bør ha dokumentert kompetanse innan prosjektleiing, koordinering av forskingsaktivitet og strategisk forskingsplanlegging

 • vert forventa å ha ei solid merittliste frå forsking innan molekylær livsvitskap så vel som dokumentert erfaring med forskingssamarbeid

 • bør ha sterkt potensiale for å tiltrekkje seg ekstern forskingsfinansiering

 • er forventa å ha sterke personlege og mellommenneskelege eigenskapar og vere motivert til å etablere forskingssamarbeid innan og på tvers av institutt

 • bør ha sterk motivasjon for undervisning på alle nivå

 • bør ha erfaring frå rettleiing av studentar som prosjektstudentar, masterstudentar og ph.d.-kandidatar

 

Undervisning – kvalifikasjonar og eigenskapar

Søkjarar må dokumentere sine pedagogiske kvalifikasjonar og erfaring i undervisning og rettleiing av studentar. Dette vil til dømes gjerast ved å sende inn 

 • prov for gjennomført pedagogisk utdanning

 • evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning

 • oversyn over undervisningsomfang og -nivå

 • oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat

 • mottekne undervisningsprisar

 • eigne pedagogiske publikasjonar

 • eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell

 • rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 

Undervisningsspråket er i hovudsak norsk. Det er eit krav at den som blir tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.

 

Den som vert tilsett, må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette kravet ved tilsetjinga, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar eit skandinavisk språk.

 

Ved Universitetet i Bergen blir det lagt reell vekt på pedagogiske kvalifikasjonar ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar.

 

Vi kan tilby

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø

 • moderne og godt utstyrte laboratorium i molekylærbiologi og tilgang til kjernefasilitetar innan proteomikk, genomikk, biletbehandling og bioinformatikk

 • løn etter lønssteg 64–72 (kode 1011/LR 24.8) (Nkr. 558 500 – 650 200). Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.

 • medlemskap i Statens pensjonskasse

 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • gode velferdsordningar

Førsteamanuensis i fast stilling har høve til å søkje om opprykk til professor etter kompetanse. Fristen for slik søknad er 15. september kvart år.

 

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren si interesse og motivasjon for å søkje denne stillinga, samt over dei viktigaste resultata i søkjaren si forsking (2-3 sider)

 • CV med fullstendig publikasjonsliste

 • vitnemål og attestar

 • ei liste over novarande og tidlegare forskingstildelingar, der søkjaren si rolle og størrelsen på tildelinga vert spesifisert

 • ei skisse (1-2 sider) over søkjaren sine planar for forskinga om dei vert tilsette, der tema og ambisjonar vert nemnt i tillegg til mogelege samarbeid internt og eksternt.

 • ei fullstendig liste over undervisningserfaring, inkludert roller i underviste kurs

 • vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjonar

 • kopiar av og liste over vitskaplege arbeid søkjaren vil det skal takast særleg omsyn til ved vurderinga, med opplysningar om søkjaren si rolle i arbeida. (maksimum 15)

 • namn på tre referansar, kor minst ein må kjenne søkjaren frå undervisningsarbeid.

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge. Søknadar sende på e-post vert ikkje vurderte.

 

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til gruppeleiar, professor Øyvind Halskau, Institutt for biovitskap, e-mail/telephone: oyvind.halskaug@uib.no / +47 55 58 45 63 eller instituttleiar, professor Ørjan Totland, orjan.totland@uib.no / +47 477 58 058

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

 

Opplysningar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, skal søkjaren varslast om det.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  149535
 • Intern-ID
  2018/2572
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger