Universitetet i Bergen

Institutt for fysikk og teknologi

Tekst: Bli med å skape fremdragende forskning

Stipendiat i fagdidaktikk

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig ei stilling som stipendiat i fagdidaktikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år, knytt til midlar frå Norges forskingsråd.

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Stipendiaten vil arbeide på prosjektet Allmenndannande realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall» (ARGUMENT). Målet i prosjektet er å utvikle forskingsbaserte undervisningsressursar som legg til rette for elevar si utforsking og bruk av reelle måledata, samt utvikling av kompetansar knytt til kritisk tenking, argumentasjon og dybdeforståing. Ressursane skal utviklast i samarbeid mellom lærarar og forskarar og elevar si utvikling og læring skal analyserast gjennom forsking.

 

Prosjektet er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet. ARGUMENT skal utvikle metodar og strategiar i nært samarbeid med skular, skuleeigarar og lærerutdanninga ved lærestadene. Nærmare informasjon om prosjekt og arbeidsmetodar finst i prosjektbeskrivinga på argument.uib.no.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i realfagdidaktikk, matematikk eller eit naturvitskapleg fag, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Søkjarar må ha minst 30 studiepoeng i eit naturvitskapleg fag.
 • Det er ein føremon at søkjarar har matematikk i fagkrinsen.
 • Kompetanse innan bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi er eit krav.
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller anna relevant skuleerfaring er ein føremon.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og målretta og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar.
 • Søkjarar må ha svært gode norskkunnskapar.

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Erfaring med utviklingsarbeid i skulen vil også telle ved vurdering av kandidatane.

 

Om stipendiatstillinga

Samla stipendperiode er 3 år. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

 

Om forskarutdanninga

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

 

Vi kan tilby

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 50 (kode 1017 /LR20, alternativ 8) i det statlege lønnsregulativet. Dette utgjer ei årsløn på kr 436 900,- brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert
 • relevante attestar
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

 

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Professor Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi, e-post stein.dankert.kolstoe@uib.no tlf. 55 58 48 39 eller Rådgiver Janneke Tangen, Bergen kommune, e-post Janneke.Tangen@bergen.kommune.no tlf. 55 56 24 78.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  149326
 • Intern-ID
  2018/2946
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger