Universitetet i Bergen

Geofysisk institutt

Tekst: Kunnskapsrik og målbevisst?

Stipendiat i storskala atmosfæresirkulasjon

Ved Geofysisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i storskala atmosfæresirkulasjon. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år, og knytt til prosjektet ”Enhancing Mechanistic Understanding of mid-latitude LArge-scale circulaTion Errors (EMULATE)”, og er finansiert av Bjerknessenteret for klimaforsking.

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

EMULATE vil foreta ei omfattande analyse av eksisterande klimamodelldataarkiv (t.d. CMIP5, CORDEX) for å betre den fysiske forståinga av dei kjente modelbias i sirkulasjonen ved midlare breiddegrader (for eksempel stormbaner, jetstraumar og blokkering). Prosjektet vil også undersøke verknaden av desse modelbias på region-skala ekstreme verforhold i Europa. Mange studiar har identifisert manglar i representasjonen av desse sirkulasjonsmodelbias i modellar, men den fysiske forståinga av styringsfaktorane bak og implikasjonane av desse modelbias er framleis ufullstendig. Dette arbeidet vil vere kritisk viktig for å identifisere og forstå feila i globale klimamodellar, og i å avgrensa dei regionale konsekvensane og effektane av noverande og framtidig endring.

Den tilsette kandidaten vil foreta ei detaljert statistisk analyse av klimamodelldata med sikte på å forstå prosessar som styre sirkulasjonsmodelbias (til dømes SST, orografi) og vurdere deira implikasjonar for europeiske verekstrem.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha mastergrad eller tilsvarande utdanning innan atmosfærisk vitskap eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Erfaring frå storskala atmosfæresirkulasjon og generell sirkulasjon av atmosfæren er nødvendig. I tillegg er det en fordel med erfaring frå ekstreme verhendelsar.
 • Erfaring med statistisk analyse av klimadata og grunnleggjande kunnskap med Python, R, eller Matlab. I tillegg er det ein føremon med erfaring frå global og/eller regional klima modellering, CDO/NCO, og arbeid med observasjonsdatasett.
 • Evne til å arbeide komfortabelt i Unix / Linux-miljø.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på.

 

Om stipendiatstillinga

Samla stipendperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid, knytt til forsking, undervisning og formidling. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

 

Om forskarutdanninga

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

 

Vi kan tilby:

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 50 (kode 1017 /LR20, alternativ 8) i det statlige lønnsregulativet. Dette utgjer ei årsløn på kr 436 900 brutto i det statlege lønnsregulativet. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • gode velferdsordninga

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert
 • relevante attestar
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

 

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Associate Professor Camille Li, Geophysical Institute, Universitet i Bergen

Dr Erica Madonna, Universitet i Bergen

Dr Stephen Outten, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  149308
 • Intern-ID
  2018/2539
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger