Universitetet i Bergen

Institutt for geovitenskap

Tekst: Kunnskapsrik og målbevisst?

Stipendiat i organisk geokjemi og paleoklima

Det er ledig ei stilling som stipendiat i organisk geokjemi/paleoklimatologi ved det nyleg oppretta SapienCE Senter for Fremragende Forskning (SFF). Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år. Den som tilsetjast vil verte tilsett ved Institutt for geovitenskap.

 

Om prosjektet og arbeidsoppgåver

Vi søkjar etter ein framifrå og motivert klimaforskar som kan delta i det fleirfaglege arbeidet ved SapienCE Senter for Fremragende Forskning (SFF). Den som vert tilsett, vil arbeide med sediment frå havområda utanfor Sør-Afrika og vil primært arbeide med bladvoks δ13C og δD på n-alkaner og pollenanalysar på kvartære sediment frå det sørvestlege Indiske hav for å rekonstruere paleoklimatiske endringar på land mellom 100.000 og 50.000 år før nåtid. Dette vil gje ein meir robust forståing av klimaforhold over det sørlege Afrika 100-50 ka. Kandidaten vil gjennom samarbeid med andre forskarar i sentret bidra til å kartleggje viktige samanhengar mellom klimarekonstruksjonar, arkeologiske funn og tidleg menneskeleg åtferd.

Homo sapiens var anatomisk moderne for 300.000 år sida, men det finnast ikkje bevis for moderne åtferd på den tida. Arkeologisk kunnskap slik vi kjenner den no, understrekar perioden 100-50ka som ein milestolpe for menneska si kognitive, teknologiske og sosiale utvikling i Afrika. Meir forsking er naudsynt for å forstå kor, når og kvifor tidlege menneske begynte å tenkje og oppføre seg slik vi gjør i dag. Auka kunnskap om miljøforhold slik som klimaendringar som gjekk føre seg under denne utviklinga, er kritisk viktig for å forstå dette puslespelet.   

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha ein mastergrad eller tilsvarande i geofag, biologi, geokjemi, oseanografi eller liknande fag. Masterstudentar kan søkje dersom dei fullførar endeleg mastereksamen før 31.08.2018. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Erfaring med organisk geokjemi og biomarkører frå marine sedimenter eller innsjøsedimenter som proksier for rekonstruksjon av paleoklima og oseanografiske forhold er ein føremon.
 • Kunnskap om multivariat statistikk og vitskapleg programmering (R, Matlab) vil vere særleg nyttig.
 • Paleoklimaerfaring er ein føremon, men er ikkje absolutt naudsynt.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og vilje til samarbeid med andre i prosjektteam er eit krav. Det er ein særskilt føremon med erfaring frå breie fleirfaglege prosjekt.
 • Søkjarar må ha særs gode skriftlege og munnelege engelskkunnskapar.
 • Vilje til å vere med på formidlingsprosjekt slik som UiB sitt Ekte Data - https://ektedata.uib.no (ein muligheit for pliktarbeid som inngår i stillinga (25 %)).

Internasjonal mobilitet: Som del av eit internasjonalt og fleirfagleg team er kandidaten forventa å delta på reiseverksemd og forskingsopphald utanfor Noreg.

 

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telle ved evaluering av søkjarane.

 

Om stipendiatstillinga

Samla stipendperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid, knytt til forsking, undervisning og formidling. Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

 

Om forskarutdanninga

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

 

Vi kan tilby

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 50 (kode 1017 /LR20, alternative 20.8) i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida ei bruttoløn på kr. 436 500,-. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • gode velferdsordningar 

Søknaden skal innehalde

 • eit brev der søkjaren grunngjer korleis han/hun oppfyller kvalifikasjonskriteria

 • ei kort utgreiing (ei side) om søkjaren sine forskingsinteresser og korleis dei er relevante for stillinga

 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.

 • CV

 • karakterutskrifter og vitnemål

 • relevante attestar

 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)

 • eventuelle publikasjonar 

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

 

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Dr. Margit Simon, Uni Research Climate & Bjerknessenteret for klimaforskning, Bergen, Norway,

Telefon: (+47) 55589831, epost: margit.simon@uni.no

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  149031
 • Intern-ID
  18/1536
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger