Barne-, ungdoms- og familieetaten

Region vest senter for foreldre og barn, avd. Sudmannske (Bergen)

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region vest femnar om fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionkontoret ligg i Bergen.

Region vest senter for foreldre og barn har tre institusjonsavdelingar for foreldre og barn 0-6 år i Bergen, Stavanger og Førde. Senter for foreldre og barn, avdeling Bergen/Sudmannske har 7 utgreiings- og behandlingsplassar, Stavanger har 3 utgreiings- og behandlingsplassar og Førde har 3 utgreiings- og behandlingsplassar. I tillegg har senteret eit PMTO-team med terapeutar i Bergen og Stavanger, som gir eit behandlingstilbod til familiar med barn som har åtferdsvanskar. All bistand frå senteret er lovregulert i Lov om barneverntenester § 4-4, 2. ledd, og kvar kommunal barnevernteneste er innsøkande instanser. Region vest har fått nasjonalt ansvar for å vera spisskompetansemiljø for sped- og småbarn, noko som er ein særs spennande oppgåve.  Avdelinga i Bergen vil inngå i dette arbeidet.

Senter for foreldre og barn i Bergen/Sudmannske gir eit utgreiingsopphald på inntil 8 veker med fokus på foreldre-barn samspel, foreldre sin omsorgskompetanse og barnet sin fungering. Foreldre kan få eit foreldrestøttande behandlingstilbod i inntil 3/6 mnd.med fokus på utvikling av foreldreferdigheter og å styrke tilknytning mellom foreldre og barn.

Fagkonsulent i fast 100 % stilling

Ved Region vest senter for foreldre og barn, avd Sudmannske i Bergen, er det behov for ein ny dyktig og engasjert medarbeidar. Avdelinga inngår i fagutvikling saman med spisskompetansemiljø for sped- og småbarn, noko som er ei særs viktig oppgåve. Vil du vera med å utvikle eit spennande fagområde saman med oss? Da er du velkomen til å søke.

Arbeidsoppgåver/ansvarsområde

 • Koordinere eige og andre sitt arbeid med innebuande familiar, med hovudvekt på utgreiing og rettleiing knytt til foreldreferdigheiter og barna sine omsorgsbehov.
 • Samarbeide med miljøpersonalet i arbeidet med familiar på huset, og sikre fagleg oppfølging og rettleiing av miljøterapeutane i dette arbeidet.
 • Gjennomføre klinisk arbeid i utgreiings-, behandlings- og krisesaker.
 • Koordinere evalueringsmøter, team-møter, innsøkingsmøter og innflyttingsmøter.
 • Arbeide med oppfølging av handlingsplanar og sluttrapportar.

Det pågår eit utviklingsarbeid ved institusjonen som kan gjere at arbeidsoppgåver for denne stillinga vert endra.

Kvalifikasjonar

 • Krav om 3-årig helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning (barnevernspedagog, sosionom, vernepleiar, helsesøster, førskulelærar, sjukepleiar med vidareutdanning eller lærar med vidareutdanning).
 • Krav om vidareutdanning tilsvarande 60 studiepoeng i til dømes sped- og småbarns psykiske helse, barnevern, rettleiing, psykisk helsearbeid, rus eller anna relevant vidareutdanning. Lang relevant erfaring innafor fagfeltet og/eller etterutdanning knytt til feltet sped- og småbarn kan kompensere for manglande vidareutdanning.
 • Krav om høg barnevernfagleg kompetanse og erfaring frå arbeid innan barnevern og/eller heildøgnsinstitusjon.
 • Erfaring med utgreiing og observasjon av sped- og småbarn og foreldra deira vert vektlagt.
 • Erfaring med metodikk/verktøy knytt til utgreiings- og behandlingsarbeid med sped- og småbarn og foreldra deira er ein fordel.
 • Ønskeleg med rettleiings- og undervisningserfaring.

Personlege eigenskapar

 • God vurderings- og beslutningsevne.
 • Evne til å leia andre i deira faglege arbeid.
 • Evne til å gi og ta imot fagleg rettleiing.
 • Evne til samarbeid og til å jobbe i team.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar.
 • Evne til å arbeide målretta og systematisk.
 • God skriftleg framstillingsevne.
 • Initiativrik og med god arbeidskapasitet.

Det vil verte lagt stor vekt på personlege eigenskapar og positivt engasjement.

Vi tilbyr

 • Ein spennande arbeidsstad med gode faglege utviklingsmoglegheiter, og du vert ein del av nasjonalt spisskompetansemiljø for sped- og småbarn.
 • Stillinga er plassert i statleg lønnsregulativ som spesialutdanna barnevernspedagog i kode 1510, spesialutdanna sosionom i kode 1185, spesialutdanna vernepleier i kode 1509, ev. spesialutdanna miljøterapeut kode 1534, eller klinisk barnevernspedagog i kode 1496, eller klinisk sosionom i kode 1173 i lønnsramme 18, alt. 5-9, p.t. kr 404 000-527 500 pr. år (lønnstrinn 45-63).Lønn vert vurdert etter utdanning og erfaring.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som inneber ei god tenestepensjonsordning, tilbod om bustadlån til konkurransedyktige vilkår, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • I utgangspunktet er arbeidstid lagt til dagtid (fleksitid).

Generelle opplysningar

 • Staten legg vekt på mangfald på arbeidsplassen og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkje - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med fleirkulturell bakgrunn.
 • Stillinga er for tida lagt til Region vest senter for foreldre og barn ved avdeling Sudmannske.
 • Politiattest vil verta kravd ved tiltreding, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikkje leggjast ved søknaden.
 • Bufetat er ei IA (inkluderande arbeidsliv) -verksemd.
 • Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å verte ført opp på søkjarlista, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillinga

 • Avdelingsleiar Ingvil Landmark, tlf. 466 19 277
 • Einingsleiar Anne Kleiven, tlf. 46619246

Søknad med CV skal sendast elektronisk via link på denne sida.

Vitnemål samt attestar med bekrefta stillingsstorleik og varigheit skal takast med ved eit ev. intervju eller leggjast ved elektronisk.

Søknadsfrist: 28.03.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  148938
 • Intern-ID
  Vest 26/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger