Universitetet i Bergen

Universitetsbiblioteket

Tekst: Kunnskapsrik og målbevisst?

Fagleg leiar for Manuskript- og librarsamlingane

Universitetsbiblioteket (UB) yter informasjonstenester av høg kvalitet for å støtte forsking, undervisning, formidling og vitskapleg publisering ved Universitetet i Bergen. UB gjev studentar og vitskapleg tilsette tilgang til trykte og elektroniske samlingar og gjev rettleiing i bruk av kunnskapskjelder.

 

Ved Universitetsbiblioteket er det ledig ei fast 100 % stilling som fagleg leiar (universitetsbibliotekar, kode 1199). Stillinga er for tida knytt til Seksjon for Spesialsamlingar. Seksjonen forvaltar og formidlar kulturhistorisk viktige samlingar som fotografi, antikvariske bøker, manuskript- og arkiv, avissamlingar og kart. Ei av samlingane står på UNESCOs Memory of the World liste, fleire andre er del av Norges dokumentarv.

 

Manuskript- og librarsamlinga er ei av dei faglege einingane ved seksjonen og forvaltar antikvariske bøker, manuskript- og arkiv, avissamlingar og kart. I tillegg til mellom anna biblioteks-, arkiv- og formidlingsarbeid deltar eininga i utviklinga av digitale verktøy for å lette tilgangen til det store og varierte materialet for forskarar, studentar og det allmenne publikum.


Arbeidsoppgåver og ansvar

 • Ansvar for dagleg drift, utvikling og sikring ved Manuskript- og librarsamlinga. (samlingsutvikling, samlingspleie m.m.).

 • Delta i aksesjonering, ordning, katalogisering og konservering av samlingsmateriale.

 • Delta i undervisning og presentasjonar for varierte målgrupper.

 • Bidra til å tilrettelegge samlinga for utdanning, forsking og formidling.

 • Delta i løpande driftsoppgåver elles, til dømes planarbeid, revisjonar, publikumskontakt.

Delta i andre arbeidsoppgåver på Universitetsbiblioteket ved behov.

Den som vert tilsett kan verte pålagt å delta i vaktordningar utanom ordinær kontorarbeidstid.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Mastergradsnivå med relevante fag innan humaniora, samfunnsvitskap- eller biblioteksfag. Biblioteks-, dokumentasjons-, museums- eller arkivfag i fagkrinsen er ein føremon, men relevant arbeidserfaring kan kompensera for dette.

 • Bør ha erfaring frå arbeids- eller prosjektleiing.

 • Bør ha relevant erfaring frå bibliotek-, arkiv-, eller museumssektoren.

 • Bør ha dokumentert/demonstrerbar skriftleg og munnleg formidlingsevne (erfaring frå digitale kanalar er ein føremon).

 • Bør ha god evne til å planlegge og høg grad av gjennomføringsevne.

 • Høg arbeidskapasitet.

 • God evne til å lytte og motivere medarbeidarar.

 • Strukturert, fleksibel, service- og resultatorientert.

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 • God munnleg og skriftleg formuleringsevne på norsk og engelsk.

Ved vurdering av søkjarane vil det verte lagt stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.


Me tilbyr

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.

 • Spennande og motiverande kontakt med fagmiljø ved UiB.

 • Løn som universitetsbibliotekar etter lønssteg 55 - 64 (kode 1199/LR 25, alternativ 3-6) avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 474 700 – kr. 558 500. Søkjarar som er erklært kompetent til stilling som førsteamanuensis eller førstebibliotekar ved ein institusjon som er godkjent av departementet eller har norsk doktorgrad eller utanlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk, vert løna som førstebibliotekar etter lønssteg 57 – 65 (kode 1200/LR 24, alternativ 1) avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 490 900 – kr. 569 000. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.

 • Fleksibel arbeidstid.

 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd).

 • Gode velferdsordningar.

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å venda seg til seksjonsleiar Bjørn-Arvid Bagge tlf. 98853148/55582572, e-post bjorn.bagge@uib.no eller avdelingsdirektør Maria-Carme Torras Calvos, tlf. 55582500, e-post maria.carme.torras@uib.no.


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

 

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsetjingsprosessen her.


Send søknad, CV, kopi av vitnemål og attestar elektronisk ved å klikke på knappen merka ”Søk stillingen” på denne sida.

 

 

Søknadsfrist: 25. mars 2018

Søknaden skal merkast: 2018/2892

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  148895
 • Intern-ID
  2018/2892
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger