Universitetet i Bergen

Universitetsbiblioteket

Tekst: Kunnskapsrik og målbevisst?

Arkivar

Universitetsbiblioteket (UB) yter informasjonstenester av høg kvalitet for å støtte forsking, undervisning, formidling og vitskapleg publisering ved Universitetet i Bergen. UB gjev studentar og vitskapleg tilsette tilgang til trykte og elektroniske samlingar og gjev rettleiing i bruk av kunnskapskjelder.

 

Ved UB vert det med dette lyst ut ei fast 100 % stilling som arkivar. Stillinga er for tida knytt til Seksjon for spesialsamlingar og skal styrkje arbeidet med Språksamlingane og historiske arkiv. Seksjonen inneheld vitskapleg og kulturhistorisk viktige samlingar som dei nasjonale språksamlingane, det nasjonale arkivet for skeiv historie i Norge, fotografi, antikvariske bøker, manuskript- og arkiv, kart og gamle aviser. Ei av samlingane står på lista over Unescos Verdens dokumentarv, fleire andre i Norges dokumentarv.

 

Arbeidsoppgåver og ansvar

 • Arkivfagleg katalogisering

 • Drift og digitalisering av arkiv- og biblioteksamlingar

 • Utviklings- og utprøvingsarbeid

 • Formidlingsoppgåver

 • Publikumskontakt

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i relevante humanistiske fag eller spesialutdanning tilpassa dei oppgåvene stillinga skal dekke
 • Dokumentert kunnskap og relevant erfaring med språkhistoriske- eller historiske arkiv og dokumenthandtering
 • Kjennskap til relevante elektroniske verktøy innan arkiv- og bibliotekfag

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Initiativrik, fleksibel, service- og resultatorientert

 • God skriftleg og munnleg formuleringsevne på norsk og engelsk

Ved vurdering av søkjarane vil det verta lagt vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

 

Me tilbyr

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer

 • Løn som seniorkonsulent etter lønssteg 53 – 58 (kode 1363) i det statlege lønsregulativet avhengig av kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr 459.100 – kr. 499.600. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.

 • Fleksibel arbeidstid

 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • Gode velferdsordningar

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til fagleg leiar for språksamlingane Peder Gammeltoft, tlf. 55 58 21 95, e-post peder.gammeltoft@uib.no eller seksjonssleiar Bjørn-Arvid Bagge, tlf. 55 58 25 72, e-post bjorn.bagge@uib.no.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

 

Opplysningar om søkjaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Send søknad, CV, kopi av vitnemål og attestar elektronisk ved å klikke på knappen merka ”Søk stillingen” på denne sida.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her

 


Søknadsfrist: 25. mars 2018

Søknaden skal merkast: 2018/2893

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  148892
 • Intern-ID
  2018/2893
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger