Universitetet i Bergen

Universitetsbiblioteket

Tekst: Kunnskapsrik og målbevisst?

Digital arkivar (seniorkonsulent)

Universitetsbiblioteket (UB) yter informasjonstenester av høg kvalitet for å støtta forsking, undervisning, formidling og vitskapleg publisering ved Universitetet i Bergen. UB gjev studentar og vitskapleg tilsette tilgang til trykte og elektroniske samlingar og gjev rettleiing i bruk av kunnskapskjelder.


Språksamlingane er den nasjonale vitskaplege dokumentasjonsressursen til norsk språk og norske namn. Universitetsbiblioteket har ansvar for forvaltinga av Språksamlingane i samarbeid med Det humanistiske fakultet og universitetet si IT-avdeling. Ei viktig ramme for arbeidet er Universitetet i Bergen sin avtale med Språkrådet om ansvaret for dei elektroniske ordbøkene og stadnamnmaterialet.


Språkrådet og Universitetet i Bergen er i statsbudsjettet for 2018 tildelt midlar for å starte innhaldsrevisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Prosjektet er planlagt å vare 5½ år, med leksikografisk arbeid som hovudinnsats.


Digitalt korpusarbeid og datainnhøsting er ei viktig oppgåve for å sikre den vitskaplege kvaliteten til det leksikografiske revisjonsarbeidet, der det er krav om dokumenterte belegg av bruken av bokmål og nynorsk. Det tekniske arbeidet med revisjonsprosjektet vil henge saman med Universitetet i Bergen sitt arbeid med modernisering av digitaleløysingane for heile Språksamlingane.


Universitetsbiblioteket lyser med dette ut ei 60 % fast stilling som digital arkivar (seniorkonsulent). Stillinga vert knytt til faggruppa for digital utvikling, som høyrer under Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte.

Arbeidsoppgåver og ansvar

Hovudoppgåva er teknisk og språkvitskapleg arbeid med korpusmateriale og datainnhøsting for revisjonsprosjektet. Stillinga skal også bidra med kompetanse for å utvikle digitale løysingar for Språksamlingane.


Ut over kjelder som leksikalsk bokmålskorpus, nynorskkorpuset (Norsk Ordbok), og norsk aviskorpus, er bruk av Nasjonalbiblioteket sine tekstressursar aktuelt. Det er også ønskjeleg å hauste inn belegg frå andre tekstar publiserte på internett.


Det ligg også til stillinga å sjå oppgåvene i samanheng med verktøy og lagringsløysingar i større infrastrukturar som CLARINO.


Prioritering av oppgåvene vert gjort av prosjektleiinga for revisjonsprosjektet, i samarbeid med fagleg leiar for Språksamlingane og leiar for faggruppa for digital utvikling. Det er tett samarbeid med IT-avdelinga, Universitetet i Bergen, om ny teknisk løysing for Språksamlingane.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Mastergrad innen relevante fag

 • Erfaring med relevant språkvitskapleg programmerings- og utviklingsarbeid

 • Erfaring med infrastrukturarbeid for språkdata, herunder kjennskap til relevant programvare og språkvitskaplege verktøy. Teknisk og språkvitskapleg erfaring med CLARINO vil bli vektlagd.

 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne

 • Initiativrik, fleksibel, service- og resultatorientert

 • God munnleg og skriftleg formuleringsevne på norsk og engelsk 

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø

 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 53 – 64 i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida kr. 459 100 – kr. 558 500,-. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.

 • Fleksibel arbeidstid

 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • Gode velferdsordningar

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til fagleg leiar for Språksamlingane, Peder Gammeltoft, tlf. 55 58 21 95, e-post peder.gammeltoft@uib.no eller seksjonsleiar Karin Rydving tlf. 482 99 721, e-post karin.rydving@uib.no.


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.


Opplysningar om søkjaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å verte ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.


Nærare om tilsettingsprosessen her.


Send søknad, CV, kopi av vitnemål og attestar elektronisk ved å klikke på knappen merka ”Søk stillingen” på denne sida.


Søknadsfrist: 25. mars 2018

Søknaden skal merkast: 2018/2883

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  148891
 • Intern-ID
  2018/2883
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger