Universitetet i Bergen

Universitetsbiblioteket

Tekst: Kunnskapsrik og målbevisst?

Spesialbibliotekar

Universitetsbiblioteket (UB) yter informasjonstenester av høg kvalitet for å støtta forsking, undervisning, formidling og vitskapleg publisering ved Universitetet i Bergen. UB gjev studentar og vitskapleg tilsette tilgang til trykte og elektroniske samlingar og gjev rettleiing i bruk av kunnskapskjelder.

 

Ved Universitetsbiblioteket er det ledig fast 100% stilling som spesialbibliotekar (kode 1515). Stillinga er for tida knytt til Seksjon for tilvekst og system.

 

Arbeidsoppgåver

 • Digitalisering, metadataproduksjon, katalogarbeid

 • Drift og tilpassing av system (for eksempel Alma, Oria, Leganto)

 • Ta aktivt del i vidareutvikling og tilrettelegging av tenestene, særleg med tanke på biblioteksystema og katalogfunksjonen

 • Brukaropplæring og brukarrettleiing (både internt og eksternt)

 • Delta i løpande driftsoppgåver knytt til seksjonens arbeid

 • Delta i verksemda elles, for eksempel publikumstenester

Kvalifikasjonar

 • Søkjarar må ha minst bachelorgrad eller tilsvarande innanfor bibliotek- og informasjonsstudiar eller spesialutdanning tilpassa dei oppgåvene stillinga skal dekke. I særskilte tilfelle kan manglande formell utdanning kompenserast med lang og relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning.

 • Gode IT-kunnskapar. Kjennskap til webutvikling (CSS, HTML, Javascript, etc), databehandling og metadatastandarder er ein fordel.

 • Gode språkkunnskapar både skriftleg og munnleg i norsk og engelsk

 • Det er ein fordel med gode kunnskapar om biblioteksystem

Me søkjer deg som

 • Ønskjer å bidra til digitale, effektive arbeidsprosessar

 • Er kreativ og sjølvstendig

 • Kan arbeide målretta, effektivt og ta initiativ

 • Er serviceorientert og fleksibel

 • Har gode samarbeids- og formidlingsevner

Ved vurdering av søkjarane vil det verte lagt stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

 

Me tilbyr

 • Eit spennande arbeidsområde i ein nyoppretta seksjon som har ansvar for at vi får utnytta systema våre optimalt

 • Eit stimulerande miljø med engasjerte kollegaer

 • Løn etter lønssteg 49 – 58 (kode 1515) i det statlege lønsregulativet, etter kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 430 100 – kr. 499 600. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.

 • Fleksibel arbeidstid

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • Gode velferdsordningar

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til seksjonsleiar Marion Mühlburger, tlf. 55 58 68 95, epost: marion.muhlburger@uib.no eller fagleg leiar Ellen Solvik, tlf. 55 58 25 27, epost: ellen.solvik@uib.no

 

Den som vert tilsett kan verte pålagt å delta i vaktordningar utanom ordinær kontorarbeidstid.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

 

Opplysningar om søkjaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å verte ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

Send søknad, CV, kopi av vitnemål og attestar elektronisk ved å klikke på knappen merka «Søk stillingen» på denne sida.

 

Søknadsfrist: 25. mars 2018

Søknaden skal merkast: 2018/2889


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  148886
 • Intern-ID
  2018/2889
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger