Universitetet i Bergen

Universitetsbiblioteket

Tekst: Kunnskapsrik og målbevisst?

Hovudbibliotekar

Universitetsbiblioteket (UB) yter informasjonstenester av høg kvalitet for å støtte forsking, undervisning, formidling og vitskapleg publisering ved Universitetet i Bergen. UB gjev studentar og vitskapleg tilsette tilgang til trykte og elektroniske samlingar og gjev rettleiing i bruk av kunnskapskjelder.

 

Me har ledig 100% fast stilling som hovudbibliotekar. Stillinga er for tida knytt til Seksjon for bibliotektenester, med arbeidsstad i det nye biblioteket ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hovudbibliotekaren er fagleg leiar ved dette biblioteket og rapporterer til UB’s seksjonsleder for bibliotektenester.

 

Aktuelle arbeids- og ansvarsoppgåver

 • Arbeidsleiing med ansvar for dagleg drift og utvikling av biblioteket sine tenester og rutinar

 • Utvikling og profilering av biblioteket som ein formidlingsarena

 • Deltaking i biblioteket si førstelinjeteneste

 • Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga 

Kvalifikasjonar

 • Bibliotekfagleg utdanning på master- eller bachelornivå i kombinasjon med relevant praksis

 • Relevant leiarerfaring

 • Gode IT-kunnskapar er ein fordel

 • Gode språkkunnskapar både skriftleg og munnleg i norsk og engelsk

Eigenskapar

 • Du har god evne til å lytta og motivera medarbeidarar

 • Du har gode samarbeids- og formidlingsevner

 • Du er ein tydeleg person som legg til rette for eit godt arbeidsmiljø

 • Du er sjølvstendig, målretta, handlekraftig og løysingsorientert

 • Du har gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling

 • Du har stor arbeidskapasitet, energi og kreativitet

Ved vurdering av søkjarane vil det verte lagt stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

 

Me kan tilby

 • 100 % fast stilling i eit aktivt og stimulerande miljø med motiverte medarbeidarar

 • Ein kunnskapsrik og engasjert organisasjon i tett kontakt med fagmiljø og randsonepartnarar ved Universitetet i Bergen

 • Løn etter lønssteg 53 - 67 (kode 1077) i det statlege lønsregulativet, etter kvalifikasjonar. Dette utgjer for tida kr. 459 100 – kr. 590 000. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.

 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

 • Gode velferdsordningar

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å venda seg til underdirektør/seksjonsleder Trude Færevaag, tlf 55 58 66 83 (kontor), 47804626 (mobil), e-post Trude.Ferevaag@uib.no.

 

Den som vert tilsett kan verte pålagt å delta i vaktordningar utanom ordinær kontorarbeidstid.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søka stillinga.

 

Opplysningar om søkaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkaren har oppmoda om ikkje å verte ført på søkarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, skal søkaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

Send søknad, CV, kopi av vitnemål og attestar elektronisk ved å klikke på knappen merka «Søk stillingen» på denne sida.

 

 

Søknadsfrist: 25.mars 2018

Søknaden skal merkast: 2018/2886

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  148885
 • Intern-ID
  2018/2886
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger