Universitetet i Bergen

Institutt for informatikk

Tekst: Kunnskapsrik og målbevisst?

Administrasjonssjef

Ved Institutt for informatikk er det ledig ei fast stilling som administrasjonssjef.

Arbeidsstad er Institutt for informatikk, Høyteknologisenteret i Bergen.

 

Om instituttet

Instituttet har 6 forskingsgrupper: algoritmar, bioinformatikk, optimering, programutviklingsteori, sikker kommunikasjon og visualisering. Instituttet er rangert først i Norge på forskingskvalitet av Forskingsrådet. For meir informasjon, sjå http://www.uib.no/ii

 

Instituttet har i 2018, 32 faste vitskaplege stillingar og 19 teknisk/administrative stillingar der administrasjonen utgjer 6 tilsette . I tillegg har instituttet for tida 7 professor II og førsteamanuensis II-stillingar, og til saman om lag 60 ph.d.-studentar, postdoktorar og forskarar.

 

Vi tilbyr eit spanande og utadretta undervisnings- og forskingsmiljø med eit breitt arbeidsfelt, og gode høve for å bidra aktivt i nasjonale og internasjonale fagmiljø.

 

Ansvarsområde

Administrasjonssjefen sitt ansvar omfattar eit breitt spekter av oppgåver med eit særskilt ansvar for den administrative leiinga av instituttet. Administrasjonssjefen er dagleg leiar av administrasjonen og har personalansvar for dei teknisk/administrativt tilsette. Næraste overordna er instituttleiar.

 

Instituttet har ei relativt stor eksternfinansiert forskingsportefølje som utgjer om lag 30% at det totale budsjettet. Administrasjonssjefen har ei sentral rolle med overordna økonomiarbeid, arealdisponering og utvikling av rammevilkår knytt til porteføljen forutan å utøva arbeidsleiing og koordinering innan HR og økonomi for heile instituttet.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Gi støtte og råd til instituttleiar i administrative og organisatoriske spørsmål.
 • Vidareutvikle, implementere og fylgje opp gode administrative prosedyrar og rutinar i samsvar med dei retningsliner og reglar som gjeld ved universitetet.
 • I samarbeid med instituttleiar har administrasjonssjefen ansvar for økonomistyring, personalforvalting, ressursdisponering og at areala som instituttet disponerer, blir optimalt og forsvarleg nytta.
 • Gi støtte for å styrke instituttet si eksterne finansiering.
 • Arbeide saman med instituttleiar for å vidareutvikle dei gode arbeidsmiljøet ved instituttet og ha tilsyn med og oppfølgjing av HMS-ansvaret ved instituttet.

Kvalifikasjonar:

 • Søkjarar må ha utdanning på mastergradsnivå, eller tilsvarande kvalifikasjonar oppnådd ved lang, relevant praksis og etter- og vidareutdanning
 • Relevant leiarerfaring, erfaring frå personalforvalting og gode resultat frå tidlegare arbeidsforhold.
 • Økonomikompetanse vil være ein føremon.
 • Dokumentert erfaring med støtte til ekstern prosjektinnhenting er ein føremon.
 • Dokumentert erfaring frå sakshandsaming er eit krav.
 • God administrativ IT-kompetanse er eit krav.
 • Det er ein føremon med kjennskap til og erfaring frå universitets- og høgskolesektoren.
 • Det er ein føremon med erfaring frå forskingsadministrasjon.
 • Språk
  • Båe målformar, nynorsk og bokmål
  • Engelsk skriftleg og munnleg

Personlige eigenskaper:

 • Evne til å leie og motivere medarbeidarar og vere utviklingsorientert.
 • Positiv, sjølvstendig og resultatorientert.
 • Effektiv, strukturert, fleksibel og serviceinnstilt.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Vi forventar ein administrasjonssjef som på eigen hand tar kontakt og aktivt samarbeider med alle, frå studentar til professorar.

Ved vurdering av kandidatane vil vi leggje vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

 

Vi kan tilby:

 • Spanande og varierte oppgåver i eit godt og fagleg utfordrande internasjonalt arbeidsmiljø.
 • Løn etter lønssteg 65–72 (1058). For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som inneber god tenestepensjonsordning, tilbod om bustadlån til gunstig rente, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Gode velferdstilbod.

Informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: instituttleiar Petter Bjørstad, e-post: Petter.Bjorstad@uib.no

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  148692
 • Intern-ID
  2018/2560
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger