Universitetet i Bergen

Institutt for biovitenskap

Tekst: Kunnskapsrik og målbevisst?

Stipendiat i effektar av klimaendringar på fjellplanter

Ved Institutt for biovitskap (BIO) (http://www.uib.no/bio) er det ledig ei stilling som stipendiat i effektar av klimaendringar på planter og biodiversitet i fjellet. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, knytt til  forskingsprosjektet Indirect climate change impacts on alpine plant communities (INCLINE). Finansiert av Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO).

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:
Global oppvarming forårsakar allereie betydelige endringar i naturen, inkludert endringar i arter sine geografiske utbreiingar, det biologiske mangfaldet, og økosystema  sine funksjoner. Det er uklart i kva utstrekning disse endringane kjem av direkte effektar av endra klima på planter og dyr, eller indirekte effektar formidla gjennom endringar i interaksjonar mellom artene. INCLINE fokuserer på disse indirekte effektane av klimaendringar, og spesielt på økologiske effektar av nye arter som koloniserer fjellnaturen. Prosjektet kombinerer innovative eksperimentelle tilnærmingar som undersøker disse direkte og indirekte effektane av global oppvarming på naturlege arter og økosystem med meta-analyse og mekanistiske utbreiingsmodeller. Doktorgradsstudenten vil arbeide i den eksperimentelle delen av prosjektet, og vil:

 • sette opp og drive feltforsøk for å undersøke effektar av endringar i klima og interaksjonar mellom arter i samarbeid med andre samarbeidspartnarar i prosjektet
 • måle effektar på plantepopulasjonar, biologisk mangfald, funksjonelle trekk i desse eksperimenta
 • utvikle sine eigne problemstillingar og hypotesar knytt til desse eksperimenta og målingane
 • Analysere data og skrive og publisere vitskaplige sartikler

Meir informasjon om prosjektet finn du her: http://www.uib.no/en/rg/EECRG/114810/incline

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • søkjarar må hå oppnådd mastergrad eller tilsvarande i planteøkologi eller et relatert fagfelt, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje
 • den som tilsettast bør ha god forståing av planter sin populasjonsøkologi og samfunnsøkologi, funksjonell økologi, alpint økosystem, og økologiske konsekvensar av klimaendringane
 • søkjarar må ha erfaring med økologiske feltstudiar, ein relevant statistisk og / eller programmeringsbakgrunn, og evne til kritisk tenking og skriveferdigheter
 • erfaring frå vegetasjonsanalyse, planteøkologisk feltarbeid , og plantetrekkanalyser er ein føremon
 • praktisk erfaring frå feltarbeid i alpine områder er eit føremon
 • feltarbeid er lagarbeid, og du må vere førebudd på å bidra til felles arbeidsoppgåver, hjelpe kollegaer når det er nødvendig, og samarbeide tett om felles publikasjonar
 • søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, men også ha gode samarbeidsevner søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar

Særeigne krav for stillinga: Førarkort klasse B og evne til å gjennomføre feltarbeid i utmark.

Om stipendiatstillinga
Samla stipendperiode er 3 år, med moglegheit for eit 4. år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning) fordelt med 25 % over ansettelsesperioden. Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vil bli avgjort av instituttleiar ved tilsetjing.

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om forskarutdanninga
Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

Vi kan tilby:

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 50 (kode 1017) i det statlege lønnsregulativet. Dette utgjer ei årsløn på kr  436900 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sin motivasjonen for å søkje stillinga
 • eit perspektivdokument (maksimalt 2 sider) der du gjer greie for dine forskingsinteresser inn mot klimaendringanes påverknad på  planter, økologi, biologisk mangfald, funksjonell økologi og interaksjonar mellom arter
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom mastervitnemålet ikkje er ferdig, ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert
 • relevante attestar
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar, inkludert Masteroppgave og innsendte manuskript

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Professor Vigdis Vandvik, Institutt for biovitskap, Universitetet i Bergen (vigdis.vandvik@uib.no, +4747301794).

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  148579
 • Intern-ID
  2018/2278
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger