Universitetet i Bergen

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Tekst: Kunnskapsrik og målbevisst?

Postdoktorstilling ved Institutt for informasjons- og medievitenskap


Ved Universitetet i Bergen (UiB), Institutt for informasjons- og medievitskap (Infomedia) er det ledig en stilling som postdoktor i fagområdet informasjonsvitskap med fokus på IKT-støtte for journalistisk arbeid. Postdoktoratet er knytt til forskningsgruppa for Semantiske og sosiale informasjonssystem (SSIS). Stillinga er for ein periode på to år.

 

Om stillinga:

Postdoktorstillinga er knytt til prosjektet NewsAngler, som er et samarbeid mellom UiB og Wolftech Broadcast Solutions AS i Bergen. Postdoktoren vil delta i samarbeid med ei tverrfaglig prosjektgruppe og med Wolftech om å utvikle og evaluere nye former for IKT-støtte for journalistisk arbeid, basert på blant anna sosiale mediar, semantiske teknologiar og store data.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha oppnådd norsk ph.d. – grad eller ha levert doktoravhandlinga si til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje. Doktorgraden må være i informasjonsvitenskap, informasjonssystemer, informatikk, eller lignende.
 • Arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner

 • Nytte engelsk skriftleg og munnleg

 • Gode norskkunnskapar er ein fordel

   

  Aktuelle kandidatar vil bli innkalla til intervju og kan også verte bede om å helde ei prøveforelesing over eit oppgitt emne.  

   

  Undervisningsspråket er til vanleg norsk.

   

Dei som søkjer stillinga vert rådd til å orientera seg om undervisningstilbodet og forskingsprofilen ved instituttet, sjå http://www.uib.no/infomedia .


Om postdoktorstillinga:

Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i faglege toppstillingar. Åremålsperioden for denne stillinga er to år. Ingen kan tilsetjast i meir enn ein åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon.

 

Ein plan for forskingsarbeidet i form av ei prosjektskisse på 4-5 sider skal normalt følgje søknaden. Prosjektskissa skal innehalde framdriftsplan for dei ulike delane av forskingsarbeidet, og ein publiseringsplan. Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden. Eit budsjett for driftsutgifter må setjast opp.

 

Vi kan tilby:

 • Eit godt og faglig utfordrande arbeidsmiljø

 • Løn etter lønssteg 57 i det statlege regulativ ved tilsetjing, (Lpl.17.510, kode 1352/LR24.1). Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For spesielt godt kvalifiserte søkjarar kan det vere aktuelt å vurdere høgare løn

 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • Gode velferdsordningar

   

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga

 • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga

 • CV

 • Karakterutskrifter og vitnemål, samt stadfesting på at doktorgradsavhandlinga er levert

 • Relevante attestar

 • Liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)

 • Vitskaplege publikasjonar

   

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastas opp i Jobbnorge.

 

Søknadsfrist: 15. mars 2018

 

Søknaden skal merkast: 2018/2240

 

Rettleiing for søkjarane til stillinga kan ein få ved å vende seg til post@svfa.uib.no.

 

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: professor Andreas L Opdahl, Andreas.Opdahl@uib.no, telefon 5558 4140 / 9767 5264.

 

Praktiske spørsmål kring søknadsprosessen kan rettast til seniorkonsulent Bodil Hægland, e-post: bodil.hagland@uib.no eller tlf. 55 58 90 53.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.


Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Den som blir tilsett må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

 

 Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  9. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  148365
 • Intern-ID
  18/2240
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger