Generaladvokaten leder den militære påtalemyndighet og er overordnet krigsadvokatene. Generaladvokaten er underlagt Riksadvokaten i påtalemessige spørsmål og er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Generaladvokat (konstitusjon)

Det er ledig en konstitusjon som generaladvokat i ett år fra og med 1. mars 2018.

Embetet har ansvar for militære straffesaker. Andre oppgaver er rådgivning til militære sjefer i disiplinærsaker, uttalelser i klagesaker og visse andre disiplinærsaker. Embetet deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om aktuelle folkerettslige og militærjuridiske problemstillinger. Embetet har 7 årsverk og et budsjett på ca. 8,7 mill. kr.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap, gode juridiske ferdigheter, ledererfaring, være samfunnsengasjerte, ha strategiske og analytiske evner og ha gode motivasjons- og samarbeidsevner. Gode engelskkunnskaper er nødvendig. Det vil bli lagt vekt på god kjennskap til fagfeltet, herunder Forsvarets og påtalemyndighetens virksomhet.

Det stilles krav om plettfri vandel. Sikkerhetsklarering er en forutsetning for å kunne tilsettes i stillingen.

Den som tilsettes må rette seg etter instruksen som gjelder for tjenesten og organiseringen av denne, jf. forskrift 581 av 13. juni 1997.

Lønn kr 750.000 – kr 990.000

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker allikevel kan bli offentliggjort. Dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget vil søkeren bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Sven Olav Gunnerud, tlf. 22 24 52 20 eller avdelingsdirektør Aase Skjebstad, tlf. 22 24 51 43.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  148072
 • Intern-ID
  Konstitusjon av generaladvokat
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger