Vil du jobbe for auka deltaking i arbeids- og samfunnsliv?

 

Kompetanse Noreg, direktoratet for kompetansepolitikk, jobbar for å heve vaksnes kompetanse slik at færre fell utanfor. Gode ordningar for læring gjennom heile livet er eit vilkår for eit inkluderande arbeids- og samfunnsliv. Vi er underlagde Kunnskapsdepartementet, og har hovudkontor i Oslo, og regionkontor i Bergen og Tromsø.

Seksjonen for økonomi har ledig fast stilling som rådgivar/seniorrådgivar.

Stillinga er ledig omgåande.

 

Seksjonen jobbar med rekneskap, økonomistyring og operativ tilskotsforvalting. Det er 11 medarbeidarar i seksjonen. Les meir om kva vi jobbar med.

 

Kompetanse Noreg legg vekt på mangfald, og oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje utan omsyn til alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal og etnisk bakgrunn. Kompetanse Noreg er ei IA-verksemd. Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan bli offentleggjorde jamvel om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista, jf. offentlegheitslova § 25. Søkjarane vil i tilfelle bli informerte om dette på førehand.

 

Arbeidsoppgåver:

 • følgje opp budsjett og rekneskap for avdelingar/seksjonar

 • økonomisk rapportering på eksternt finansierte prosjekt

 • rekneskapsmessige avstemmingar

 • remittering

 • anna førefallande arbeid

Kvalifikasjonar

Vi krev:

 • minimum fullført treårig høgare økonomisk utdanning, realkompetanse kan kompensere for kravet om formell utdanning
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk

Det er ein fordel med:

 • relevant arbeidserfaring

 • kjennskap til statleg rekneskapsføring og regelverk

 • kjennskap til Agresso

Vi ønskjer at du:

 • har engasjement og initiativ

 • arbeider sjølvstendig

 • er løysingsorientert

 • er nøyaktig

Vi vil leggje vekt på at du er personleg eigna for stillinga.

 

Vi tilbyr:

 • lønnsplassering etter kompetanse:

  • rådgivar/seniorrådgivar vert lønt med kr. 474 700 og kr 623 900, for særskilt godt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast

 • fleksibel arbeidstid

 • godt tilrettelagte lokale i Oslo sentrum

 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som gir gunstig pensjonsordning og moglegheit for bustadlån, til dette vert det trekt 2 % av lønna til lovfesta innskot

Kontaktperson: seksjonsleiar Anne Stokkedal på telefon 93 43 65 16, e-post: anne.stokkedal@kompetansenorge.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kompetanse Noreg
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147998
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger