Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i engelsk språk

Ved Universitetet i Agder er det fra 1. august 2018 ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i engelsk språk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for fremmedspråk og oversetting. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

 

Institutt for fremmedspråk og oversetting har 25 vitenskapelige stillinger og ca. 300 studenter knyttet til studieprogrammene i engelsk, fransk, tysk og spansk samt oversetting og interkulturell kommunikasjon. Instituttets studietilbud innenfor engelsk omfatter årsstudium, bachelor- og masterprogram, lektorutdanning, grunnskolelærerutdanning (GLU), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), videreutdanning for lærere, samt doktorgradsprogram i språkvitenskap og litteraturvitenskap. Instituttet tilbyr også emner til studenter ved andre fakulteter, bl.a. Business English.

 

Stillingen skal dekke undervisnings- og veiledningsoppgaver innenfor studieprogrammene i engelsk, med hovedvekt på bachelornivå, innen akademisk skriving og engelsk grammatikk og undervisning i Business English.

 

Krav til den som tilsettes:

 • Master/hovedfag i engelsk (kreves for tilsetting som universitetslektor)
 • ph.d. eller tilsvarende kompetanse i engelsk språk eller annet område som er relevante for undervisningsoppgavene
 • praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning og/eller undervisning og veiledning
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

 

Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser. Det forventes at den som tilsettes skal bidra til utviklingen av studieprogrammene innenfor engelsk språk, drive forskning innenfor relevante fagfelt, delta i forskningsgrupper ved instituttet og bidra til tverrspråklig og tverrfaglig samarbeid. Den som blir tilsatt kan også bli pålagt andre arbeidsoppgaver avhengig av kompetanse. Det legges også vekt på gode samarbeidsevner, kreativitet, initiativ og evne til å arbeide systematisk og målrettet. Den som tilsettes må kunne delta i undervisning, eksamensarbeid og administrasjon innenfor de aktuelle fagområdene etter gjeldende bestemmelser.

 

Kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060209-0129.html

 

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisnings- og veiledningserfaring, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Arbeidsspråk ved instituttet er norsk og engelsk og søkere bør derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk. Søkere som ikke har slik språkkompetanse ved tilsettingstidspunktet, forventes å beherske norsk innen to år, dokumentert gjennom bestått bergenstest (test i norsk – høyere nivå) med 450 poeng.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Vitenskapelige kvalifikasjoner vil bli vurdert av en vurderingskomite. Det vil i tillegg bli benyttet intervju, prøveundervisning og referanseinnhenting etter avtale med søkeren. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved UiA. I henhold til offentlighetsloven kan søkere be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011, kr. 517.700–650.200, førstelektor kode 1198, kr. 517.700–650.200, eller kode 1009 universitetslektor kr 436.900–579.300 bto pr år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt lenken «Søk stillingen».

 

Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • CV
 • Attesterte kopier av vitnemål og attester
 • Liste over publikasjoner (ved fellesarbeid må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet)
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (inkludert doktorgradsavhandling/master-/hovedoppgave)

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

 

Søknadsfrist: 02.03.2018


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse enten til instituttleder Tale M. Guldal tlf. 38 14 10 76, e-post: tale.guldal@uia.no, eller personalrådgiver Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, e-post: sevleta.memic@uia.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. mars 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  147951
 • Intern-ID
  Ref.31/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger