Justis- og beredskapsdepartementet har et ansvar for å ivareta trygghet og rettssikkerhet for befolkningen. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer info om departementet, se www.regjeringen.no.

Fast stilling rådgiver/seniorrådgiver i Samfunnssikkerhetsavdelingen

Samfunnssikkerhetsavdelingen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren. Avdelingen har ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Hovedredningssentralene og Sivil klareringsmyndighet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er underlagt Forsvarsdepartementet, men har en faglig rapporteringslinje til Justis- og beredskapsdepartementet ved Samfunnssikkerhetsavdelingen.


Seksjon for forebygging har blant annet ansvar for organisering av brann- og redningsvesenet og forebyggende brannsikkerhet, elsikkerhet, produktsikkerhet, farlige stoffer, eksplosiver, kjemikalier, transport av farlig gods og oppfølging av nasjonal CBRNE-strategi.


Avdelingen har forvaltningsansvar for brann- og eksplosjonsvernloven, el-tilsynsloven, produktkontrolloven og sivilbeskyttelsesloven med underliggende forskrifter. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være lov- og forskriftsarbeid i tilknytning til disse lovene. Stillingen innebærer løpende saksbehandling av aktuelle saker og oppgaver innen avdelingens samlede oppgaveportefølje.


Kvalifikasjoner:

• Du må være utdannet jurist. 
• Du må ha relevant erfaring.

 

For stillingen er det i tillegg ønskelig med

• erfaring fra lov – og forskriftsarbeid

 

For å lykkes i stillingen må du ha

• god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• gode samarbeidsevner og være fleksibel, evne til å jobbe selvstendig og i prosjekt
• godt juridisk skjønn
 

 

Lønnsspenn:

Rådgiver: 450.000-590.000

Seniorrådgiver: 520.000-700.000

 

Stillings- og lønnsplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Justis- og beredskapsdepartementet er en IA- bedrift, og arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne.


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

   

Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Janne Karlsen, tlf. 22 24 53 38 eller fagdirektør Bente Husby, tlf. 22 24 51 66.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147942
 • Intern-ID
  Fast stilling rådgiver/seniorrådgiver i Samfunnssikkerhetsavdelingen
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger