Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stipendiat i personorientert helsearbeid innenfor radiografi

Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det ledig åremålsstilling som stipendiat innenfor fagområdet radiografi. Tiltredelse i stillingen er 15.8.2018.

Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen.

Kvalifikasjoner
Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad, innenfor medisinsk strålebruk, normalt med en gjennomsnittskarakter B eller bedre. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. 

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved høgskolens doktorgradsstudium i Personorientert helsearbeid. Prosjektbeskrivelsen må ha en tydelig personorientert forankring - jfr.  studieplan for ph.d i personorientert helsearbeid (https://www.usn.no/research/postgraduate-studies-phd/our-phd-programmes/person-centred-health-care/ ).

Det er en fordel om vedkommende har erfaring med både kvantitative metoder som spørreskjema, og kvalitative metoder som intervju. 

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper, og evne å jobbe som en del av et aktivt forskerteam. I tillegg til formell kompetanse, vil motivasjon for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges. 

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Den som tilsettes må være autorisert radiograf.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Om stillingen
Stillingen knyttes til fagområdet radiografi, og førsteamanuensis Kristin Bakke Lysdahl vil være hovedveileder. PhD-stillingen er knyttet til et forskningsprosjekt planlagt ved utdanningen: «Radiographers in the referral and justification process». Informasjon om prosjektet kan fås ved henvendelse. Det forventes at søkeren skisserer hvordan PhD-prosjektet kan avgrenses innenfor dette overordnede prosjektet, og legger dette ved søknaden.

Generelle krav til utdanning og kompetanse for stillingene er fastsatt i henhold til: Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102    

Tilsetting skjer i en 100% stilling for en periode på fire år med 25% undervisningsplikt, eller for en treårsperiode uten undervisningsplikt tillagt stillingen. Stillingen gir mulighet for etterfølgende tilsetting som førsteamanuensis.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Høgskolen i Sørøst-Norge, bortsett fra eventuelt avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

For utfyllende opplysninger om stillingen kan førsteamanuenis Kristin Bakke Lysdahl, Telf.+47 31 00 99 89 Insituttleder, eller Bente Monica Aakre, Bente.M.Aakre@usn.no Tel: 31 00 89 36 / 913 58 525 ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap/Institutt for optometri, radiografi og lysdesign kontaktes.

For opplysninger om ph.d.programmet i Personorientert helsearbeid kan professor Kirsti Skovdahl (epost: kirsti.skovdahl@usn.no , tlf: 31 00 87 54/983 06 108) ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap kontaktes. 

Vi tilbyr
• Aktivt og internasjonalt anerkjent forskningsmiljø
• Gode muligheter for videre kompetanse- og karriereutvikling
• Godt sosialt miljø
• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
• Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn
Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 436 900 i året. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Det kan bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Instituttet har få menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Slik søker du
Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. Attesterte vitnemål fra høgskole/universitet og attester
2. Hovedfags-/masteroppgaven
3. Maksimum 3 siders prosjektbeskrivelse på engelsk som beskriver hvordan prosjektet ditt vil gi ny og relevant kunnskap innen det oppgitte forskningsfeltet, mål, forskningsspørsmål og metodikk, samt hvordan prosjektet ditt vil passe inn i en personorientert profil.
4. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
5. Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til den elsektroniske søknaden!

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  Drammen
 • Jobbnorge-ID
  147938
 • Intern-ID
  18/21_18/00903
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger