Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Dosent/professor/1.lektor/førsteamanuensis/universitetslektor i pedagogikk med vekt på grunnskole

Ved Universitetet i Agder er det ledig én til to 100 % faste stillinger som dosent/ professor/førstelektor/ førsteamanuensis/universitetslektor i pedagogikk med vekt på grunnskolelærerutdanningene med tilsetting 1.8.2018. Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, men det må også påregnes noe undervisning på Campus Grimstad, samt på utvalgte skoler i regionen i forbindelse med praksis, etter- og videreutdanning (EVU). 

Institutt for pedagogikk har for tiden ca. 50 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 10 ph.d-studenter. Instituttets kjerneområder er pedagogikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen, pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium (fra høsten 2018) og videreutdanning, pedagogikk i tospråklig bachelor, og ph.d.-program. Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner.

 

Den som tilsettes, vil få sine arbeidsoppgaver i tilknytning til fakultetets studietilbud, med særlig vekt på grunnskolelærerutdanningen. Vedkommende vil også inngå i en stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov og eksterne virksomhet. Den som tilsettes, må kunne ivareta faglig administrasjon, praksisoppfølging, ta del i arbeidet med å videreutvikle fagets profil samt bidra til den daglige driften av studieprogrammene. 

 

Det vil bli lagt vekt på god kjennskap til de norske lærerutdanningene og undervisningserfaring i skolen. Det er også ønskelig med undervisningserfaring fra høgskole/ universitet, og erfaring fra ledelse og/eller veilednings- og utviklingsarbeid i skolen. Vitenskapelige erfaringer og et ønske om å drive forskningsarbeid innen lærerutdanningene forventes av søkeren. Ytterligere pedagogiske kvalifikasjoner, samarbeidsevne, kreativitet, initiativ og evne til å arbeide systematisk og målrettet vil også bli tatt i betraktning. Det er formålstjenlig om søkeren har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen, da dette er viktige redskap i lærerutdanningen vår.


Søkeren må ha minst hovedfag/mastergrad innen pedagogikk, fortrinnsvis med forskning- og utviklingsarbeid utover dette. Dette bør være knyttet til grunnopplæringen i skolen og/eller lærerutdanningen.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2016, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd.

Undervisningsspråket er norsk fra første dag, og den som underviser må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig. I henhold til universitetets satsning på internasjonalisering, må den som tilsettes være forberedt på å gi undervisning og veiledning på engelsk.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte menn, og kvalifiserte personer ellers, til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn og alder.

Kvalifikasjonene vil bli vurdert av en vurderingskomite. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.  Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. 

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 611.700 - 910.900 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 611.700 - 910.900 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 490.900 - 650.200 bto pr år, kode 1198 førstelektor, kr 490.900 - 650.200 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 436 900 - 579 300 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknaden sendes elektronisk. Benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • CV med en komplett publikasjonsliste
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen 

 

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

 

Søknadsfrist: 28.02.2018.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Inger Marie Dalehefte, tlf. 38 14 11 95, epostadresse inger.m.dalehefte@uia.no eller personalrådgiver Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, epostadresse sevleta.memic@uia.no.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  147922
 • Intern-ID
  Ref. 42/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger