Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Avdeling Dans har ansvar for utdanning, formidling og kunstnerisk utviklingsarbeid innen dans og koreografi. Avdelingen har også et ansvar for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen har 35 ansatte, en rekke gjestelærere fra inn- og utland, 79 studenter og fire stipendiater. Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/studier/dans


Professor / førsteamanuensis i dans

Det er fra 1.8.2018 ledig en 35 % åremålsstilling som professor/førsteamanuensis i dans ved avdeling Dans. Åremålet er for 4 år. Det er mulig å søke om fornyelse av en åremålsstilling innenfor en samlet tidsramme på 12 år.

Avdeling Dans består av følgende utdanningsenheter:

• Bachelorstudium i samtidsdans
• Bachelorstudium i klassisk ballett
• Bachelorstudium i jazzdans
• Masterstudium i koreografi
• Masterstudium i dans
• Praktisk pedagogisk utdanning i dans og teater

Arbeidsoppgaver
Stillingen omfatter undervisning i klassisk ballett ved bachelorstudiene i samtidsdans og i jazzdans. Innenfor disse studieprogrammene fokuseres klassisk ballett mot funksjonalitet, koordinasjon og studentenes romlig erfaring og forståelse. I tillegg omfatter stillingen noe undervisning i emnet Koreografiske fag, herunder improvisasjon og komposisjon og metoder knyttet til både Labans- og Forsythes systemer.
Stillingsinnehaveren skal på kollegial basis ta aktivt del i arbeidet med å videreutvikle et godt samarbeidsklima og et positivt læringsmiljø ved Kunsthøgskolen, avdeling Dans. Undervisningen foregår på norsk, nordisk og engelsk.

Kvalifikasjonskrav:

Søker må dokumentere:

 • For søknad til professor: Søkeren må virke, eller ha virket som dansekunstner på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde, og må kunne dokumentere profesjonell erfaring som dansekunstner på høyeste nivå
 • For søknad til førsteamanuensis: Søkeren må virke, eller ha virket som dansekunstner på høyt nivå etter internasjonal standard og må kunne dokumentere profesjonell erfaring som dansekunstner på høyt nivå
 • Søker må ha relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, i både klassisk ballett, improvisasjon og komposisjon.
 • Siden stillingen også omfatter undervisning i koreografiske fag, må søkeren ha bred erfaring med skapende arbeid.
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig / engelsk muntlig og skriftlig
 • Søkeren må ha dyptgående kunnskap om og forståelse for klassisk ballett- trening for dansestudenter med annen fordypning enn ballett.

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:

 • Svært gode samarbeidsevner
 • Allsidig repertoarerfaring
 • Evne til å utvikle studentenes kreativitet og tekniske ferdigheter i et helhetlig perspektiv
 • Evne til å bidra til et åpent og godt læringsmiljø

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som professor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, kan den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.

Søknad
Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad.

Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • Vitnemål og attester
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid - se neste avsnitt
 • Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet
 • Annet materiale som har relevans for stillingen

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:

 • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video, fotografier eller liknende
 • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
 • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet
 • Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Det er anledning til å levere inntil 15 kunstneriske arbeider for søknad til professor og 10 arbeider for søknad til førsteamanuensis. Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid.

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt teknisk ansvarlig for stillingen, HR-Rådgiver Marie Steenstrup, innen søknadsfristens utløp.

Postadresse:
Marie Steenstrup, Kunsthøgskolen i Oslo, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Stillingen lønnes som Professor, SKO 1013, brutto årslønn i 100 % stilling i fra kr 611 700 til kr 704 800 eller som Førsteamanuensis, SKO 1011, brutto årslønn i 100 % stilling fra kr 537 700 til kr 650 200, i Statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen går det 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ettersom stillingen er en deltidsstilling, vil fordeling av arbeidstiden bli fastsatt av arbeidsgiver etter nærmere avtale.

Vurderingsprosedyre
Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden.
Høgskolens tilsettingsutvalg for faglige stillinger er tilsettingsmyndighet.

Generelle krav
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktperson:

For spørsmål om stillingen: Dekan Suzanne Bjørneboe, mob: 95218335

Spørsmål knyttet til søknad/innlevering av materiale rettes til: HR-rådgiver Marie Steenstrup, epost: maristee@khio.no

Tiltredelse: 1.august 2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  147920
 • Intern-ID
  TU-sak-4-2018
 • Omfang
  Fast 35%
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger