VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er "Engasjert for mennesket - lokalt og globalt".

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Etter at VID fusjonerte med Høyskolen Diakonova i Oslo, den 1.1.2018 har høyskolen nå over 4400 studenter, 410 ansatte, og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.

Førsteamanuensis/førstelektor - jurist

Vi ønsker å styrke staben med en jurist med engasjement for og erfaring som er relevant for det sosial- og helsefaglige praksisfeltet.

Ved VID vitenskapelige høgskole, studiested Oslo er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i juridiske fag fra 1.8.2018. Stillingen er i hovedsak plassert på Fakultet for sosialfag, programområde sosialt arbeid, men omfatter også noe undervisnings- og veiledningsoppgaver på studier ved høgskolens øvrige fakulteter. Fakultet for sosialfag har ca. 800 studenter og ca. 37 årsverk fordelt på bachelor og masterprogram i sosialt arbeid og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis, og flere videreutdanninger.

Vi vil utdanne reflekterte praktikere og gi våre studenter praksisnær og forskningsbasert undervisning. Vi har et bredt samarbeid med praksisfeltet.

Om stillingen

Fagområde, ansvar og arbeidsoppgaver
Fagområdet for stillingen er undervisning, veiledning og forskning. Hovedfokus er grunnleggende jus og velferdsjuridiske emner slik som arbeids- og velferdsrett, forvaltningsrett, barnevernsrett, familierett, sosialrett, trygderett, helserett, menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon.

Stillingene er tillagt oppgaver knyttet til programområdets faglige og vitenskapelige arbeidsområder og vil ha ansvar for:

 • Undervisning, veiledning, tilbakemelding på arbeidskrav, bruk av ulike
  e-læringsverktøy, eksamensarbeid både på bachelor- og masternivå
 • Utvikling og gjennomføring av emner både på bachelor- og masternivå
 • Forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid
 • Administrasjon.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Oppnådd doktorgrad, tilkjent førstelektorkompetanse eller tilsvarende kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring som er relevant for det sosial- og helsefaglige praksisfeltet
 • Dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse på minimum 10 studiepoeng.
  Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere universitets og høgskolepedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av tre år
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høyskolelektor vurderes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med undervisning og annet pedagogisk arbeid.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • God evne til å arbeide selvstendig og systematisk.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt meget stor vekt på personlig egnethet knyttet til formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet. Dokumentert praktisk erfaring og FoU-arbeider fra ovennevnte fagområde vil også bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Høgskolen er en IA bedrift
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1011 førsteamanuensis/stillingskode 1198 førstelektor.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, livssyn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Innsendelse av søknad

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • Søknad med CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste over alle søkerens publiserte/vitenskapelige arbeider
 • Inntil 10 arbeider, vitenskapelige og/eller pedagogiske og/eller utviklingsarbeider som ønskes vurdert og som er vedlagt i forbindelse med kompetansevurdering.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved høgskolen, ved Kristina Sætran, kristina.saetran@vid.no .
Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist 28.2.2018

Tiltredelse: 1.8.2018 eller etter avtale.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester, og tre referanser.
Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan ta kontakt med
dekan Elisabeth Brodtkorb, elisabeth.brodtkorb@vid.no , telefon +47 22 45 19 64 eller
studieleder Aleksandra Sæheim aleksandra.saeheim@vid.no , telefon +47 22 45 19 56.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. februar 2018
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Diakonveien 14-18
 • Jobbnorge-ID
  147849
 • Intern-ID
  18/00011 ANO
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger